• صفحه اصلی
  • تصحيح داده هاي انعکاس ويترينيت اندازه‌گيري شده با استفاده از روش "تحول فلورسانس زايي چندماسرالي" و استفاده از آن ها در مدل سازي يک بعدي چاه بينک-4

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139503101114442431 بازدید : 1826 صفحه: 1 - 10

20.1001.1.22518738.1394.5.9.7.9

نوع مقاله: پژوهشی