• صفحه اصلی
  • ارائه يک روش جايگزين در فيزيک سنگ رقومي استاندارد با استفاده از بازسازي 3بعدي تصاوير 2بعدي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950309113322425 بازدید : 2015 صفحه: 1 - 10

20.1001.1.22518738.1394.5.9.4.6

نوع مقاله: پژوهشی