• صفحه اصلی
  • تخمین نمودارهای تراوایی نسبی آب –نفت با استفاده از داده های فشار مویینگی در یکی از مخازن کربناته ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950219935292202 بازدید : 1800 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی