• صفحه اصلی
  • پیش بینی نفوذ پذیری کلینکنبرگ با استفاده از نفوذ پذیری مطلق گاز در سنگ های کربناته مخازن هیدرو کربوری جنوب غرب ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139501291014311975 بازدید : 1255 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی