مقاله


کد مقاله : 13990615249316

عنوان مقاله : بازسازی شرایط محیط رسوبی سازند تاربور براساس تجزیه و تحلیل میکروفاسیس ها در ناحیه مورک (جنوب سمیرم)

نشریه شماره : 18 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 191

فایل های مقاله : 1/92 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین قنبرلو hossein6369@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 امراله صفری a.safari901@gmail.com دانشیار دکترا
3 حسین وزیری مقدم avaziri7304@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

به منظور بازسازی شرایط محیط رسوبی رسوبات ماستریشتین میانی-بالایی (سازند تاربور) در ناحیه مورک (جنوب سمیرم) از مطالعات میکروفاسیس و میکروتافوفاسیس استفاده گردید. سازند تاربور در ناحیه مورک با ضخامت 239 متر از آهک و شیل تشکیل شده است. این سازند بر روی سازند گورپی و زیر رسوبات کنگلومرای پالئوسن قرار دارد. هفت میکروفاسیس براساس توزیع آلوکم های اصلی و ویژگی های رسوبی تشخیص داده شد. علاوه براین رسوبات سازند تاربور در یک پلت فرم کربناته از نوع رمپ هموکلینال تشکیل شده است. براساس نوع آلوکم های اصلی و ویژگی های تافونومیکی پنج میکروتافوفاسیس در ناحیه مورد مطالعه شناسایی و براساس تفسیر و توزیع عمودی میکروفاسیس ها و میکروتافوفاسیس ها بیشتر رسوبات در ناحیه مورد مطالعه در یک محیط تحت تاثیر امواج طوفانی ته نشین شده اند و به همین دلیل باعث عدم تشکیل تجمعات رودیستی و فراوانی جلبک های سبز دازی کلاداسه آ در ناحیه مورد مطالعه گردیده است. همچنین به علت ورود مواد آواری و افزایش مواد غذایی، قشرسازی بیشتر توسط بریوزئر ها صورت پذیرفته است.