مقاله


کد مقاله : 13970210101652101893

عنوان مقاله : بررسي زيست چينه¬نگاري و ريز رخساره¬هاي سازندهاي شهبازان و آسماري (گذر از ائوسن به اليگوسن) در نهشته¬هاي کربناته شمال فروافتادگي دزفول، حوضه رسوبي زاگرس

نشریه شماره : 13 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 475

فایل های مقاله : 6.09 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سپیده غلام پور موگهی S.gholampoor4004@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 حسین وزیری مقدم avaziri7304@gmail.com استاد دکترا
3 ناصر ارزانی 1..2..2@yahoo.com استاد دکترا
4 افشین ارمون 10.2.3@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

با تکيه بر 330 مقطع نازک (شامل خرده حفاري) مطالعات زيست چينه¬نگاري، ريز رخساره و تفسير محيط رسوبي جهت تعيين مرز بين دو سازند شهبازان و آسماري در چاه شماره يک ميدان نفتي بالارود واقع در شمال فروافتادگي دزفول انجام شده است. سازند شهبازان با ليتولوژي عمدتاً دولوميتي همراه با ميان لايه¬هايي از سنگ آهک، شيل و انيدريت در چاه مورد نظر داراي ضخامت 460 متر مي¬باشد، در توالي مورد نظر اين سازند در مرز پاييني خود عموماً شيل¬هاي سازند پابده را به طور هم¬شيب پوشانده و مرز بالايي آن با سازند آسماري به صورت ناپيوسته در نظر گرفته شده است. سازند آسماري داراي ضخامت 140 متر، ليتولوژي آن عمدتاً از سنگ¬هاي آهکي و آهک شيلي همراه با ميان لايه¬هاي دولوميت مي¬باشد و مرز بالايي آن با سازند گچساران به صورت پيوسته است. مطالعات زيست چينه¬نگاري منجر به شناسايي روزن¬داران کف¬زي متنوع و تعداد اندکي روزن¬داران پلانکتون گرديده است و براساس زون تجمعي شناسايي شده سن ائوس پسين (پريابونين) براي سازند شهبازان (15 جنس و 8 گونه) در نظر گرفته شد. در سازند آسماري نيز سه زون تجمعي (12 جنس و 8 گونه) به سن¬هاي اواسط روپلين-شاتين، آکي¬تانين و بورديگالين معرفي شده است. بر اساس مطالعات زيست چينه نگاري مرز بين دو سازند شهبازان و آسماري و موقعيت ناپيوستگي بين آنها مشخص گرديد. آناليز رخساره¬ها، در اين برش سبب تشخيص هشت ريز رخساره وابسته به سه کمربند رخساره¬اي رمپ داخلي (پهنه جزر و مدي و لاگون)، رمپ مياني و رمپ بيروني براي سازند شهبازان شده است که در يک سکوي کربناته از نوع رمپ نهشته شده است. همچنين چهار ريزرخساره (کربناته) در سازند آسماري شناسايي شده است که به بخش داخلي پلتفرم کربناته تعلق دارند.