مقاله


کد مقاله : 13960127951165660

عنوان مقاله : تحليل شکستگي‌هاي سازند آسماري تاقديس دارا، به عنوان مدل آنالوگ مخازن هيدروکربني زير سطحي آسماري

نشریه شماره : 13 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 872

فایل های مقاله : 3.3 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید محمدی اصل saeedmohamady291@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 علی فرضی پور صائین asaein@gmail.com دانشیار دکترا
3 قدرت الله شفیعی shafieig@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

کيفيت مخازن آسماري، به عنوان سنگ مخزن تقريباً سه چهارم نفت اکتشاف شده در جنوب غرب ايران، غالباً تحت تاثير سيستم شکستگي‌ها مي‌باشد. در اين مطالعه به منظور بررسي الگوي شکستگي‌ها در مخازن آسماري و همچنين ارائه مدل آنالوگ براي ساير مخازن آسماري، تاقديس دارا در فرو افتادگي دزفول جنوبي که داراي رخنمون وسيعي از سازند آسماري مي‌باشد، مورد بررسي قرار گرفته است. در طي مطالعات صحرايي يازده ايستگاه بر روي سازند آسماري تاقديس دارا در موقعيت‌هاي مختلف ساختاري، بررسي شده است. در يال جنوب غربي چهار دسته شکستگي با وضعيت AZ40-50,AZ130-140,AZ10-20,AZ80-90 ، در يال شمال شرقي چهار دسته شکستگي با وضعيت AZ130-140,AZ50-60,AZ170-180,AZ110-120 و در ناحيه لولايي سه دسته شکستگي با وضعيت AZ50-60,AZ130-140, AZ0-10 شناسايي گرديدند. تمام دسته شکستگي‌هاي شناسايي شده از لحاظ ساختاري مرتبط با چين خوردگي هستند. زمان نسبي تشکيل شکستگي‌هاي شناسايي شده نسبت به چين خوردگي در طي اين مطالعه، قبل و يا همزمان با چين خوردگي تشخيص داده شدند. دامنه تعييرات تراکم شکستگي در رخنمون آسماري تاقديس دارا بر اساس مطالعات صحرايي 2 تا 11.75 شکستگي، در متر متغير است. دامنه تغييرات طول شکستگي‌ها بر اساس مطالعات صحرايي از 1 متر تا 25 متر مي‌باشد و بيشتر شکستگي‌ها داراي طولي کمتر از 5 متر مي‌باشند. همچنين در اين مطالعه مشخص گرديد بين تراکم شکستگي و ضخامت لايه بندي، رابطه لگاريتمي منفي برقرار است.