مقاله


کد مقاله : 139601142242595488

عنوان مقاله : زیست¬چینه¬نگاری و محیط رسوبی سازند آسماری در برش روستای دوان، شمال کازرون

نشریه شماره : 12 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 684

فایل های مقاله : 3.02 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مسعود خوشنود m.khoshnood90@gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد
2 حسین وزیری مقدم avaziri7304@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

در این پژوهش زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در برش روستای دوان در 10 کیلومتری شمال کازرون مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس مطالعات انجام شده 25 جنس و 15 گونه از روزن‌داران در سازند آسماری شناسایی شده و بر اساس آن¬ها 3 زون زیستی تجمعی برای این سازند (Nummulites vascus – Nummulites fichteli assemblage zone)، (Lepdocyclina-Operculina- Ditrupa Assemblage Zone) و (Archaias asmaricus- Archaias hensoni- Miogypsinoides complanatus Assemblage Zone) معرفی گردید. بر این اساس سن سازند آسماری در برش مورد مطالعه الیگوسن (روپلین-شاتین) تعیین شد. مطالعات پتروگرافی و آنالیز رخساره¬ای حاکی از آن است که کربنات¬های سازند آسماری متشکل از 9 ریزرخساره در قالب چهار کمربند رخساره¬ای دریای باز، سد، تالاب و پهنه¬جزرومدی است. با توجه به پخش و پراکندگی روزنداران، تغییرات تدریجی ریزرخساره ها و عدم حضور سد محصور کننده گسترش یافته محیط رسوبی این سازند رمپ هموکلینال تشخیص داده شد که شامل سه قسمت رمپ درونی، رمپ میانی و رمپ بیرونی می باشد.