لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 عزت اله  کاظم زاده kazemzadehe@yahoo.com استاد کارشناسی
2 علیرضا  بشری A_bashari@yahoo.com شرکت ملی نفت ایران استاد کارشناسی
3 مرتضی نوری morteza.noori@ut.ac.ir دانشگاه تهران استادیار 5
4 سجاد کاظم شیرودی sshiroodi@iooc.co.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
5 علی فرضی پور صائین asaein@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
6 سید علی معلمی moallemisa@gmail.com پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز استاد کارشناسی
7 بهمن  سلیمانی soleimani_b@scu.ac.ir استاد دکترا
8 عباس  قادری aghaderi@um.ac.ir فردوسی استاد کارشناسی
9 رضا موسوی حرمی harami@slienncel.um.ac.ir استاد دکترا
10 بهزاد مهرگینی mehrgini@ut.ac.ir استاد کارشناسی ارشد
11 علی حسین  جلیلیان jalilian@pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
12 حسین  وزیری مقدم avaziri7304@gmail.com دانشگاهاصفهان استاد دکترا
13 سید مجید  هاشمی hashemism2006@gmail.com دانشیار دکترا
14 محمود برگریزان mbargrizan@yahoo.com استاد دکترا
15 حسین  محمدرضائی moho476@yahoo.com شرکت ملی نفت ایران دانشیار 4
16 محمود  معماریانی memarianim@yahoo.com شرکت ملی نفت استاد کارشناسی
17 علی طاهری ali.ataheri@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی
18 محسن زینالی m-zeinali@icofc.ir شرکت ملی نفت-دانشکده فنی - انستیتو نفت دانشیار 5
19 روح الله شب افروز R.shab2003@Gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
20 الهام  اسدی e.asadi@thu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استاد کارشناسی
21 الهام  اسدی مهماندوستی elhamasadim@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد کارشناسی
22 احسان  ده یادگاری ehsan.dehyadegari@gmail.com استاد کارشناسی
23 حسن  گلقندشتی golghanddashtih@ripi.ir شرکت ملی نفت دانشیار دکترا
24 اکبر  حیدری heidari@scu.ac.ir دانشگاه شهید چمران استاد کارشناسی
25 ایمان  زحمت کش Zahmatkesh1390@gmail.com دانشکده زمین استاد کارشناسی ارشد
26 امراله  صفری a.safari901@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
27 ابراهيم  محمدي emohammadi02@gmail.com دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته، کرمان استاد دکترا
28 محمد مصدق mmosaddegh@yahoo.com دانشیار دکترا
29 محمد کسائی نجفی kassaiem@ripi.ir شرکت ملی نفت ایران دانشیار 3
30 احمدرضا ربانی rabbani@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد دکترا
31 حسین رحیم پور بناب rahimpor@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
32 موسی الرضا  توری moosarreza@hotmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
33 مهرداد پسندی m.pasandi@sci.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی
34 ایرج عبدالهی فرد iabdollahie@yahoo.com شرکت ملی نفت استاد دکترا
35 عباس خاکسارمشای khaksar58@yahoo.com دانشگاه چمران استاد کارشناسی
36 بهرام سلطانی bahram.soltani@gmail.com دانشگاه صنعت نفت استاد کارشناسی
37 علیرضا ندیمی geotecton@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
38 محمد مختاری m7mokhtari@gmail.com استاد دکترا
39 بیتا ارباب bitaarbab@yahoo.com دانشیار 5
40 جواد دانشیان jdanshian@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد کارشناسی
41 حسین  خوشدل khhoshdel@yahoo.com شرکت ملی نفت دانشیار 4
42 محمدرضا قاسمی ghassemi.m.r@gmail.com سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور استاد دکترا
43 محمدرضا  شیخ الاسلامی sheikholeslami@ries.ac.ir سازمان زمین شناسی استاد کارشناسی ارشد
44 فرج ا...  فردوست faraj_fardoost@yahoo.com دانشگاه صنعتی شاهرود استاد دکترا
45 علی صیرفیان Ali_seyrafian@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
46 علی  شکاری فرد ashekary@ut.ac.ir استاد دکترا
47 بهرام  حبیب نیا bhabibnia@gmail.com دانشکده نفت آبادان استاد کارشناسی ارشد
48 علی بهرامی bahramigeoui@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
49 حامد عامری ameri.hamed@gmail.com استاد دکترا
50 سهیلا اصلانی saslani@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
51 علی کدخدایی Kadkhodaie_ali@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز، تبریز، ایران استاد کارشناسی ارشد
52 فرهاد محمد تراب fmtorab@yahoo.com دانشکده مهندسی معدن و متالورژی استاد کارشناسی ارشد
53 محمد علی  صالحی malisalehi@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
54 علی  بهداد abehdad2@gmail.com شرکت ملی نفت ایران استاد کارشناسی
55 خسرو  جدلی Jadalikh@yahoo.com شرکت ملی نفت ایران دانشیار 4
56 مهدی جعفرزاده jafarzadeh25@gmail.com استاد دکترا
57 فرزاد حسینی mhfarzad@gmail.com شرکت ملی نفت دانشیار 4
58 علی  رحمانی rahmani.a74@gmail.com شرکت ملی نفت ایران استاد 4
59 اسماء آفتابی آرانی asmaaftabi@gmail.com فردوسی مشهد دانشیار 5
60 سید ناصر  رئیس السادات snraeisosadat@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد دکترا
61 محمد وحیدی نیا Vahidinia@ferdowsi.um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی ارشد
62 حجت  محبوبی پور hmahbobipour@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استاد کارشناسی
63 محمدحسین صابری mh.saberi@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد دکترا