لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 محمود برگریزان mbargrizan@yahoo.com استاد دکترا
2 علی طاهری ali.ataheri@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی
3 مرتضی نوری morteza.noori@ut.ac.ir دانشگاه تهران استادیار 5
4 سید علی معلمی moallemisa@gmail.com پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز استاد کارشناسی
5 عزت اله  کاظم زاده kazemzadehe@yahoo.com استاد کارشناسی
6 سید مجید  هاشمی hashemism2006@gmail.com دانشیار دکترا
7 بهمن  سلیمانی soleimani_b@scu.ac.ir استاد دکترا
8 محمود  معماریانی memarianim@yahoo.com شرکت ملی نفت استاد کارشناسی
9 علی فرضی پور صائین asaein@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
10 حسین  محمدرضائی moho476@yahoo.com شرکت ملی نفت ایران دانشیار 4
11 علیرضا  بشری A_bashari@yahoo.com شرکت ملی نفت ایران استاد کارشناسی
12 محسن زینالی m-zeinali@icofc.ir شرکت ملی نفت-دانشکده فنی - انستیتو نفت دانشیار 5
13 علی حسین  جلیلیان jalilian@pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
14 بهزاد مهرگینی mehrgini@ut.ac.ir استاد کارشناسی ارشد
15 الهام  اسدی مهماندوستی elhamasadim@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد کارشناسی
16 احسان  ده یادگاری ehsan.dehyadegari@gmail.com استاد کارشناسی
17 حسن  گلقندشتی golghanddashtih@ripi.ir شرکت ملی نفت دانشیار دکترا
18 اکبر  حیدری heidari@scu.ac.ir دانشگاه شهید چمران استاد کارشناسی
19 امراله  صفری a.safari901@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
20 سجاد کاظم شیرودی sshiroodi@iooc.co.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
21 ایمان  زحمت کش Zahmatkesh1390@gmail.com دانشکده زمین استاد کارشناسی ارشد
22 حسین  وزیری مقدم avaziri7304@gmail.com دانشگاهاصفهان استاد دکترا
23 الهام  اسدی e.asadi@thu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استاد کارشناسی
24 رضا موسوی حرمی harami@slienncel.um.ac.ir استاد دکترا
25 ابراهيم  محمدي emohammadi02@gmail.com دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته، کرمان استاد دکترا
26 عباس  قادری aghaderi@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استادیار دکترا
27 روح الله شب افروز R.shab2003@Gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
28 الهه ستاری ispg.paper@gmail.com مدیر اجرائی دانش آموخته دکترا
29 افشین زهدی afshin.zohdi@znu.ac.ir دانشگاه زنجان استاد دکترا
30 علی بهرامی bahramigeoui@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی ارشد
31 محمد مصدق mmosaddegh@yahoo.com دانشیار دکترا
32 محمد کسائی نجفی kassaiem@ripi.ir شرکت ملی نفت ایران دانشیار 3
33 احمدرضا ربانی rabbani@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد دکترا
34 حسین رحیم پور بناب rahimpor@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
35 موسی الرضا  توری moosarreza@hotmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
36 مهرداد پسندی m.pasandi@sci.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان استاد کارشناسی
37 ایرج عبدالهی فرد iabdollahie@yahoo.com شرکت ملی نفت استاد دکترا
38 عباس خاکسارمشای khaksar58@yahoo.com دانشگاه چمران استاد کارشناسی
39 بهرام سلطانی bahram.soltani@gmail.com دانشگاه صنعت نفت استاد کارشناسی
40 علیرضا ندیمی geotecton@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
41 محمد مختاری m7mokhtari@gmail.com استاد دکترا
42 حسین  خوشدل khhoshdel@yahoo.com شرکت ملی نفت دانشیار 4
43 بیتا ارباب bitaarbab@yahoo.com دانشیار 5
44 جواد دانشیان jdanshian@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد کارشناسی
45 محمدرضا قاسمی ghassemi.m.r@gmail.com سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور استاد دکترا
46 محمدرضا  شیخ الاسلامی sheikholeslami@ries.ac.ir سازمان زمین شناسی استاد کارشناسی ارشد
47 علی  شکاری فرد ashekary@ut.ac.ir استاد دکترا
48 علی صیرفیان Ali_seyrafian@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
49 فرج ا...  فردوست faraj_fardoost@yahoo.com دانشگاه صنعتی شاهرود استاد دکترا
50 بهرام  حبیب نیا bhabibnia@gmail.com دانشکده نفت آبادان استاد کارشناسی ارشد
51 فرهاد محمد تراب fmtorab@yahoo.com دانشکده مهندسی معدن و متالورژی استاد کارشناسی ارشد
52 علی کدخدایی Kadkhodaie_ali@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز، تبریز، ایران استاد کارشناسی ارشد
53 حامد عامری ameri.hamed@gmail.com استاد دکترا
54 محمد علی  صالحی malisalehi@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
55 سهیلا اصلانی saslani@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
56 علی  رحمانی rahmani.a74@gmail.com شرکت ملی نفت ایران استاد 4
57 علی  بهداد abehdad2@gmail.com شرکت ملی نفت ایران استاد کارشناسی
58 مهدی جعفرزاده jafarzadeh25@gmail.com استاد دکترا
59 خسرو  جدلی Jadalikh@yahoo.com شرکت ملی نفت ایران دانشیار 4
60 فرزاد حسینی mhfarzad@gmail.com شرکت ملی نفت دانشیار 4
61 محمدحسین صابری mh.saberi@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد دکترا
62 محمد وحیدی نیا Vahidinia@ferdowsi.um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی ارشد
63 سید ناصر  رئیس السادات snraeisosadat@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد دکترا
64 حجت  محبوبی پور hmahbobipour@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استاد کارشناسی
65 اسماء آفتابی آرانی asmaaftabi@gmail.com فردوسی مشهد دانشیار 5