مهدی زارع استاد
mzare@iiees.ac.ir دکترا
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله عضو هئیت تحریریه
09121007813