مقاله


کد مقاله : 13980612191912

عنوان مقاله : تعیین موقعیت لایه بهره ده نفتی بر اساس پارامترهای پتروفیزیکی مخزن و با استفاده از روش تخمین کریجینگ شاخص در یکی از میدان های نفتی ایران

نشریه شماره : 17 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 290

فایل های مقاله : 756 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرحناز صابری saberi.farnaz@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 فرهاد محمدتراب fmtorab@yazd.ac.ir دانشیار دکترا
3 کیومرث طاهری kio.taheri@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

تعیین موقعیت دقیق لایه تولیدی، یکی از راه های مناسب برای کاهش هزینه های حفاری و همچنین دستیابی سریع به مخزن و برداشت بهینه از منابع هیدروکربوری می باشد. هدف از انجام این تحقیق، تخمین پارامترهای تخلخل، اشباع آب و ضخامت در یک میدان نفتی از حوضۀ جنوب غرب ایران و در نهایت دست یابی به لایه تولیدی می باشد. لذا با توجه به داده های به دست آمده از 76 حلقه چاه اکتشافی این میدان و استفاده از روش های زمین آماری، تغییرپذیری پارامترهای پتروفیزیکی مخزن به کمک عملیات واریوگرافی مدلسازی شده و با بهره گیری از روش کریجینگ معمولی، مقادیر پارامترهای ذکر شده در سراسر میدان تخمین زده شد. در ادامه با به کارگیری روش کریجینگ شاخص، مرزهای میدان به منظور بدست آوردن محدودۀ دقیق لایه بهره ده و حجم نفت درجای مخزن، مشخص شد و در نهایت با در نظر گرفتن سطح احتمال 80 % محدودۀ قطعی لایه تولید در مدل بلوکی مشخص و حجم هیدروکربور درجای مخزن در این لایه معادل 5/147 میلیون فوت مکعب برآورد گردید.