مقاله


کد مقاله : 139512231139205336

عنوان مقاله : تجزیه و تحلیل رخساره¬های الکتریکی سازند سروک (کرتاسه میانی) با روش MRGC و مطابقت با ریزرخساره‌های رسوبی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب

نشریه شماره : 11 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 856

فایل های مقاله : 2.28 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهرا اقبال کیانی zahraeghbalkiani@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 طاهر گلی 21.12.1@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 علی حسین جلیلیان jalilian@pnu.ac.ir استادیار دکترا
4 رحیم کدخدائی 21.12.2@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

تجزیه و تحلیل رخساره¬های الکتریکی روشی مطمئن در خوشه‌بندی نمودارهای پتروفیزیکی است که می‌تواند تغییرات ویژگی‌های زمین‌شناسی و مخزنی واحدهای سنگ چینهای مختلف را به خوبی نشان دهد. در این تحقیق با استناد به داده¬های حاصل از پتروگرافی 120 مقطع نازک از مغزه¬های حفاری مربوط به بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین جنوب غربی ایران، تعداد 6 ریزرخساره رسوبی شناخته شد. این داده¬ها گواه آن هستند که مجموعه رسوبات کرتاسه میانی در ناحیه مورد مطالعه عمدتاً در دو زيرمحيط سد ارگانیکی تکه¬ای و تالاب وابسته به بخش داخلی رمپ هموکلینال نهشته شده¬اند. همچنین، با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی در چاه مورد مطالعه 10 رخساره الکتریکی تعیین گردید. با تجزیه و تحلیل داده¬های پتروفیریکی در نرم افزار ژئولاگ بر اساس اینکه داده¬های موجود در هر خوشه حداکثر شباهت (نزدیک¬ترین فاصله از نظر آماری) را با یکدیگر داشته¬اند، رخساره¬های الکتریکی بهینه سازی و تعداد آن¬ها به 6 عدد کاسته شد. با توجه به انطباق تقریباً خوب نتایج رخساره¬های الکتریکی بهینه شده با ریزرخساره¬های رسوبی بخش بالایی سازند سروک امکان تعمیم این نتایج به کل ضخامت سازند سروک میسر گردید. بررسی تغییرات تخلخل واحد سنگ چینه¬ای مورد نظر در نمودارهای الکتریکی نظیر گامای تصحیح شده، نوترون و صوتی گویای کاهش مشخص میزان تخلخل از رخساره الکتریکی شماره 1 تا 6 است. علاوه بر این، نتایج به دست آمده نشان داد که این رخساره¬ها به ترتیب کاهش کیفیت مخزنی با ریزرخساره¬های فلوتستون/ رودستون رودیستی بایوکلاست¬دار، وکستون/ پکستون رودیستی- بنتیک فرامینیفردار، گرینستون/ پکستون پلوئیدی- بنتیک فرامینیفری، وکستون/ پکستون همراه با فرامینیفرهای بنتیک متنوع، وکستون/ پکستون پلوئیدی بایوکلاست دار، مادستون/ وکستون با تنوع کم فرامینیفرهای بنتیک مطابقت دارند. با این مطالعه مشخص شد که مقایسه و مطابقت رخساره¬های الکتریکی با ریزرخساره¬های رسوبی روشی کارآمد در تجزیه و تحلیل کیفیت بخش مخزنی سیستم¬های هیدروکربنی است و به خصوص می-تواند در چاه¬های فاقد مغزه مورد استفاده قرار گیرد.