مقاله


کد مقاله : 13950711105363493

عنوان مقاله : کاربرد روش هاي خوشه سازي (MRGC, AHC, DC, SOM) درتعيين تراوايي سنگ مخزن کربناته، سازند ايلام در جنوب غرب ايران

نشریه شماره : 10 فصل پاییز - زمستان 1394

مشاهده شده : 648

فایل های مقاله : 4.54 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید علی معلمی moallemisa@gmail.com استادیار دکترا
2 فرهاد خوشبخت khoshbakhtf@gmail.com مربی کارشناسی ارشد
3 سکینه نقدی naghdi.sakineh@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

تراوايي يکي از پارامترهاي مخزني مهم است که در محاسبات و مدل‌سازي‌هاي مخزن نقش موثري ايفا مي‌کند. روش مستقيم اندازه گيري آن از طريق مغزه هاي گرفته شده از لايه هاي مخزني حاصل مي شود. ولي با توجه به محدود بودن مقدار مغزه هاي گرفته شده در يک ميدان و همچنين هزينه هاي زياد روش هاي آزمايشگاهي؛ استفاده از روش هاي غيرمستقيم در چاه هاي فاقد مغزه به منظور تعيين مقدار تراوايي ارزش به سزايي دارد. در اين پژوهش با استفاده از روش هاي خوشه سازي با كمك لاگ هاي پتروفيزيكي مقدار تراوايي اندازه گيري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. بدين منظور لاگ هاي پتروفيزيكي سازند ايلام از8 حلقه چاه انتخاب و علاوه بر آن از داده هاي تراوايي اندازه گيري شده آزمايشگاهي 3 حلقه براي مقايسه نتايج مورد استفاده قرار گرفته است. لاگ تراوايي ابتدا با استفاده از پارامتر تخلخل موثر در چاه A که داراي داده هاي تراوايي مغزه بود، تخمين زده شد و پس از بررسي ميزان دقت تخمين، محاسبات در ساير چاه هاي مورد مطالعه نيز صورت گرفت. در گام بعدي، با استفاده از روش هاي خوشه بندي، تراوايي تخمين زده شد. سپس نتايج بدست آمده با داده هاي آزمايشگاهي و تعيين ضريب همبستگي، بهترين روش معرفي شده است. بدين ترتيب با مقايسه 4 روش خوشه سازي SOM, MRGC, AHC & DC روش MRGC با ضريب همبستگي0.91پاسخ مناسبي نسبت به بقيه روش ها ارايه داده است.