مقاله


کد مقاله : 13950301124532322

عنوان مقاله : مطالعه بیو مارکری نفت مخزن اسماری ،میادین واقع در حاشیه شمال شر دزفول فرو افتاده

نشریه شماره : 1 فصل پاییز - زمستان 1390

مشاهده شده : 644

فایل های مقاله : 570 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمود معماریانی 95.3.1-3@yahoo.com - -
2 علیرضا بنی اسد 95.3.1-4@yahoo.com - -

چکیده مقاله

میادین مسجد سلیمان ،هفتکل ،پر سیاه ونفت سفید ،از میادین تولیدی هستند که در حاشیه جبهه کوهستانی شمال شرقی فرو افتادگی دزفول قرار دارند .در این کار تحقیقیاتی به منظور تطابق ژئو شیمیائی وتعیین سیستم های نفتی مخزن آسماری میادین مذکور ،نمونه های نفتی از این میادین بوسیله تکنیک های کروماتو گرافی گازی وکرو ماتو گرافی گازی –طیف سنجی جرمی مورد مطالعات بیو مارکری قرار گرفته است .بررسی نتایج نشان بدست آمده از مطالعات بیو مارکری نمونه های نفتی نشان دهنده وجود دو سیستم نفتی احتمالی در این منطقه می باشد ،یک سیستم نفتی اصلی که تولید ،مهاجرت وانباشت هیدرو کربن در هر چهار میدان را تحت کنترل داشته است ویک سیستم نفتی فرعی که اختلاط نفت در میادین پرسیاه ومسجد سلیمان را با منشاء دیگر باعث شده است .پارامتر های مختلف بیو مارکریهای هوپانی ،استرانی،مقادیر پریستان به فیتان وهمچنین آلکان های نرمال بیانگر تولید این نفت ها از سنگ منشاء دریائی کربناته وکربناته کلاستیک در یک محیط احیائی می باشند ،نوع کروژن تولید کننده نفت از نوع II با مشارکت اندکی از نوع کروژن III بوده ونفت ها دارای بلوغی در حد اوایل پنجره نفت زائی وعدم تحمل پدیده دگر سائی شدید می باشند .توزیع ایزو توپ 13C وحضور بیو مارکراولینان در نفت مخزن آسماری میادین پرسیاه ومسجدسلیمان واندک تفاوت ها عمدتاً در لیتو لوژی ومیزان بلوغ –احتمالاً ناشی از اختلاط نفت ها از دو سنگ منشاء می باشد. سازند پابده (ائوسن-الیگوسن )با درجه اهمیت بسیار کمتر از سازند کژدمی (آلبین )که تغذیه کننده اصلی می باشد .