مقاله


کد مقاله : 13950219954512205

عنوان مقاله : مطالعه ژئوشیمیائی وپترو فیزیکی بر روی کانی های رسی بخش Eسازند قم،میدان گازی سراجه قم

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1390

مشاهده شده : 588

فایل های مقاله : 959 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس دهکار a.dehkar@yahoo.com - دانشجوی کارشناس ارشد
2 سهیلا اصلانی 19.2.95-4@yahoo.com استادیار -

چکیده مقاله

مطالعات ژئو شیمیایی وپترو فیزیکی بخشE سازند قم (الیگوسن –میوسن زیرین )میدان گازی سراجه حضور بخشی از کانی های رسی را نمایان می سازد .نتایج آزمایش پراش اشعه ایکس(XRD) وتصاویر میکروسکوپ الکترون (SEM)همراه با (EDX)نشان دادند که نمونه های مربوط به مارن های رسی بوده وگویای حضور کانی های ایلیت ،کلریت وس های متورم شونده از نوع مخلوط لایه می باشند (I/S).بررسی میدان توریم وپتاسیم وهمچنین نسبت این دو ،در لاگ NGS مربوط به چاه شماره 12میدان گازی سراجه بیانگر حضور کانی های رسی ازنوع ایلیت ،کلریت میزان جزئی کانی های رسی مخلوط لایه متورم شونده وجزئی کائولینیت در این چاه است .ضمناً مطالعات پترو فیزیکی تائید کننده مطالعات ژئوشیمیایی مبتنی بر وجود کانی های رسی می باشد .حضور کانی های مشکل ساز رسی در بخش هایی از میدان گازی سراجه امکان تاثیر گذاری بر روی ویژگی های مخزنی ودر نتیجه تولید از مخزن شدت می بخشد .حضور کانی های رسی متورم شونده می توانند در حین عملیات حفاری مشکل ساز گردند.