مقاله


کد مقاله : 139502191044132210

عنوان مقاله : استفاده از تئوری انتروپی اطلاعات وروش تصمیم گیری بیزین ،در شناسایی پارامتر های مناسب برای ارزیابی وتفکیک رخساره های نفتی (میدان نفتی منصوری ،جنوب ایران )

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1390

مشاهده شده : 670

فایل های مقاله : 652 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین معماریان 19.2.95-22@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

به دلیل ناهمگنی زیر زمین از یک طرف وابهامات موجود در تفسیر ژئو فیزیکی از طرف دیگر ،همواره شناسایی وتفسیر رخساره های درون چاهی با عدم قطعیت وریسک همراه است .امروزه روش های متنوعی جهت تفسیر کمی رخساره های نفتی گسترش یافته است که بطور کلی به دو دسته تعیینی واحتمالی تقسیم می شود .روش های تعیینی بر خلاف سادگی فرایند مدل سازی ،قادر به ارائه خطا یا میزان صحت مدل به دست آمده نیستند .روش های احتمالی ،علاوه بر کمی کردن خطای مدل ،احتمال صحت آن را نیز در جای جای مخزن،بدست می دهند .روش بیزین از جمله روش های احتمالی می باشد که از احتمالات شرطی جهت مدلسازی استفاده می کند .این روش فعلاوه بر مدلسازی احتمالی رخساره های نفتی ،اثر اطلاعات افزودنی در کاهش خطای دسته بندی را به صورت کمی ارائه می کند. تئوری انتروپی اطلاعات با کمی کردن عدم قطعیت ذاتی هریک از پارامتر های ورودی برای مدلسازی ،انتخاب پارامتر های با ارزش را به سادگی امکان پذیر می سازد .در این مطالعه،که بر روی یک چاه از میدان نفتی منصوری واقع در جنوب ایران صورت گرفته است ،پس از تولید داده های آموزشی با روش فیزیک سنگ و به کمک رابطه گاسمن ،ابتدا با تحلیل انتروپی ارزش هریک از پارامتر های ورودی مشخص شد .سپس با استفاده ازتحلیل بیزین وبه کمک پارامتر های موثر جداسازی وتفکیک رخساره های نفتی ،انجام شد .پنج پارامتر بهینه ،پارامتر های امپدانس کشسانی ،سرعت موج فشاری ،سرعت موج برشی ،چگالی وتخلخل بود که میزان خطای دسته بندی با استفاده از این پارامتر های با ارزش در حدود 11در صد بدست آمد وهم چنین بررسی نشان داد که پارامتر پرتو زائی گاما تاثیر مثبتی در روند شناسائی وتفکیک رخساره ها نداشته ،که با نتایج حاصل از انتروپی مطابق می باشد .