مقاله


کد مقاله : 139412251142201433

عنوان مقاله : ارائه راهکاری جدید در مدل سازی رخساره های سنگی با استفاده از روش زنجیره مارکوف در یکی از میادین نفتی ایران ارکوف در یکی از

نشریه شماره : 5 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 634

فایل های مقاله : 1.29 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هانیه نیکو گفتار hanienikoo@yahoo.com - -
2 عباس بحرودی 94.12.25.2@yahoo.com - -
3 بهزاد تخم چی 94.12.25.3@yahoo.com - -
4 غلامحسین نوروزی 94.12.25.4@yahoo.com - -

چکیده مقاله

شناسائی وتفسیر ناهمگنی زیر سطحی به ویژه رخساره های سنگی ، همواره نقش اساسی در ارزیابی ومدیریت منابع هیدرو کربنی دارد .روش های متنوعی برای مدل سازی ویژگی های گسسته مخازن هیدرو کربوری ؛نظیر رخساره های سنگی ؛ ارائه شده اند که از این میان ارائه روشی نوین که نتایج آن تطابق بهتری با واقعیت رخساره های مخزنی داشته باشد. همواره مورد توجه بوده است .امروزه زنجیره مارکوف به عنوان روشی قدرتمند برای مدل سازی رخساره ها مورد استفاده قرار می گیرد که بر مبنای احتمالات شرطی وارائه ماتریس انتقال حالات است .در این مطالعه علاوه بر معرفی روش مدل سازی زنجیره مارکوف ؛جهت بهبود این روش به پیشنهاد راهکاری پرداخته شده است .این راهکار بر مبنای تغییر نوع حرکت زنجیره در روش مارکوف استوار است .مطالعه حاضر بر روی یکی از میادین هیدرو کربنی جنوب غرب ایران صورت گرفته است که در آن سازند آسماری مخزن اصلی هیدرو کربور را تشکیل می دهد که به مدل سازی سه بخش اصلی سازند آسماری وپوشش سنگ آن در یک مقطع به طول 12 کیلو متر وضخامت 110با استفاده از فرایند مارکوف وراهکار پیشنهادی پرداخته شده است .بهترین نتیجه مدل سازی با استفاده از اطلاعات دو چاه وپنج افق لرزه ای برای حالت به کار گیری حرکت رفت وبرگشتی بوده که بطور متوسط دقت 90در صد را به همراه داشته است .