مقاله


کد مقاله : 1394112794171103

عنوان مقاله : بايوستراتيگرافي مرز کرتاسه-پالئوژن در برش چهارده (زون ايذه، خوزستان)

نشریه شماره : 7 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 666

فایل های مقاله : 1.49 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نسرین هداوند خانی *n_hadavand@sbu.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 عباس صادقی 94.1127@yahoo.com دانشیار دکترا
3 علیرضا طهماسبی 94.11.27-1@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 محمد حسین آدابی 94.11.27-2@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

چکيده به منظور مطالعه مرز کرتاسه/ پالئوژن در زون ايذه 100 متر از رسوبات رأس سازند گورپي در برش چهارده مورد نمونه برداري قرار گرفت. اين رسوبات به طور عمده از شيل و مارن سبزرنگ تشکيل شده است. بر اساس فرامينيفرهاي پلانکتوني 6 بايوزون زير در رسوبات مذکور شناسايي و معرفي گرديد: - Plummerita hantkenoides Zone (CF1) (Late Maastrichtian) - Guembelitria cretacea Partial-range Zone (P0) (Danian) - Parvularugoglobigerina eugubina Taxon-range Zone (Pα) (Danian) - Eoglobigerina edita Partial-range Zone (P1) (Danian) - Praemurica uncinata Lowest-occurrence Zone (P2) (Danian) - Morozovella angulata Lowest-occurrence Zone (P3) (Danian- Selandian) مرز کرتاسه / پالئوژن در اين برش بر مبناي بايوزون هاي فوق 80.25 متر پايين تر از مرز سازندهاي گورپي- پابده قرار دارد. در اين مطالعه زون هاي زيستي شناسايي شده با زون هاي فرامينيفرهاي پلانکتوني در مرز کرتاسه/ پالئوژن ديگر نقاط تتيس مقايسه گرديد.