مقاله


کد مقاله : 139411171215351040

عنوان مقاله : چينه نگاري سنگي و محيط رسوبي سازند جهرم در دو تاقديس جهرم و تودِج

نشریه شماره : 8 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 717

فایل های مقاله : 1.53 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا صادقی m.hossein.khajooei@gmail.com استادیار دکترا
2 محمد حسین خواجوئی 11.17.8@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 مریم جوکار 11.17.9@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

چکيده در اين پژوهش به منظور مقايسه ويژگي¬هاي سنگ¬چينه¬اي و رخساره¬اي سازند کربناتي جهرم، دو برش چينه¬شناسي تَنگ-ِآب (برش نمونه) در يال شمالي تاقديس جهرم (شرق شهرستان جهرم) و تَنگِ نيم¬باشي در يال شمالي تاقديس تودِج (غرب شهرستان اِستَهبان)، در استان فارس انتخاب گرديده¬اند. هر دو مقطع چينه¬شناسي، در زير¬پهنه فارس داخلي و پهنه زاگرس چين¬خورده واقع شده¬اند. برش تَنگ¬ِآب شامل: 450 متر کنگلومرا، سنگ¬آهک، سنگ¬آهک مارني قلوه¬اي، سنگ-آهک دُلوميتي و سنگ¬ دُلوميت با چينه¬بندي نازک، متوسط، ضخيم و بسيارضخيم مي¬باشد و برش تَنگِ نيم¬باشي شامل: 562 متر سنگ¬آهک، سنگ¬آهک مارني، سنگ¬آهک مارني قلوه¬اي، سنگ¬آهک دُلوميتي و سنگ دُلوميت با چينه¬بندي بسيارنازک، نازک، متوسط، ضخيم و بسيارضخيم است. نتيجه مشاهدات و مطالعات دقيق صحرايي و آزمايشگاهي، تعيين 10 واحد سنگ¬چينه¬اي و تشخيص 10 دسته¬ريزرخساره در برش تَنگِ¬آب و 7 واحد سنگ¬چينه¬اي و 11 دسته¬ريزرخساره در برش تَنگِ ¬نيم¬باشي مي¬باشد که هردو برش بترتيب کاهش عمق، در 3 زيرمحيط رسوبي درياي باز، کولابي و پيراکِشَندي و روي يک سکوي کربناته از نوع رَمپِ همشيب رسوبگذاري نموده¬اند.