فهرست مقالات


شماره 11 سال 6
بهار - تابستان 1395
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139512231139205336 تجزیه و تحلیل رخساره¬های الکتریکی سازند سروک (کرتاسه میانی) با روش MRGC و مطابقت با ریزرخساره‌های رسوبی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب
زهرا اقبال کیانی
طاهر گلی
علی حسین جلیلیان
رحیم کدخدائی
2 13951111121064808 زيست چينه نگاري و چينه نگاري سکانسي سازند سروک در تاقديس فهليان (جنوب ياسوج)
امیر احمدی حیدری
علی صیرفیان
عزیز اله طاهری
3 139511241211104979 ارتباط ریز رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز با کیفیت مخزنی سازند جهرم در چاه شماره 11، میدان نفتی گلخاری، حوضه ی زاگرس
مریم سیناپور
ناصر ارزانی
علی صیرفیان
4 139512221148475280 ميدان نفتی الخليج قطر با ویژگی تله دیاژنتیکی و احتمال گسترش ان بسمت ابهای ایران در خلیج فارس
علیرضا بشری
5 139508011610453694 مدلسازی هرزروی گل حفاری در سازند آسماری با استفاده از روش زمين آمار در محيط نرم افزار RMS در يکی از ميادين نفتی جنوب غربی ايران
کیومرث طاهری
فرهاد محمد تراب
6 13951223124605339 تخمين اشباع آب سازندي با استفاده از رگرسيون قطعه‌اي غيرخطي، آناليز خوشه‌اي و روش شبيه سازي مونت کارلو در يکي از مخازن هيدروکربوري جنوب غربي ايران
هادی فتاحی
زهر ورمزیاری
مصطفی یوسفی راد