جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13951111185514812 زیست چینه نگاری، بررسی ریزرخساره¬ها و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری (به کمک نرم افزار سیکلولاگ) در میدان نفتی قلعه نار، حوضه زاگرس
عادل نیسی
علی غبیشاوی
محمد اله کرم پوردیل
2 14000419274207 بررسی سیکلواستراتیگرافی مخزن آسماری در میادین نفتی کرنج، پرنج و پارسی
اردوان خلیلی
مهران آرین
علی صیرفیان
حسین وزیری مقدم
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)