جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139502041048482027 مدل سازی معکوس با استفاده از روابط کاستر وتوکسوز جهت تخمین در صد حفره ها ونوع ان ها در سنگ های کربناته
اصغر نادری
مصطفی حیدری
ایرج مداحی
ناصر کشاورز فرج خواه
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)