جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139512231139205336 تجزیه و تحلیل رخساره¬های الکتریکی سازند سروک (کرتاسه میانی) با روش MRGC و مطابقت با ریزرخساره‌های رسوبی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب
طاهر گلی
علی حسین جلیلیان
رحیم کدخدائی
زهرا اقبال کیانی
2 13951111185514812 زیست چینه نگاری، بررسی ریزرخساره¬ها و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری (به کمک نرم افزار سیکلولاگ) در میدان نفتی قلعه نار، حوضه زاگرس
عادل نیسی
علی غبیشاوی
محمد اله کرم پوردیل
3 13970820165509 زیست چینه‌نگاری و ریزرخساره‌های سازند آسماری در یال شمالی تاقدیس خامی (شمال گچساران)
علی صیرفیان
حسین وزیری مقدم
فرزاد ستوهیان
منا رحیم‌آبادی
4 13980813193277 تاثیر ویژگی های ریزرخساره ای و دیاژنزی در کنترل کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان گازی گورزین، حوضه زاگرس، جنوب ایران
کریم ممبنی
احمد یحیایی
نصراله عباسی
5 13990912251049 آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه نراق
اسماء آفتابی آرانی
جهانبخش دانشیان
عباس قادری
محمد رضا آریانسب
علیرضا عاشوری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)