جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412251053571430 • سنجش حساسیت سازند کربناته فهیلان توسط تزریق سیال های قلیائی وارزیابی میزان آسیب سازند
علی حسنی
سید علی مرتضوی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)