جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980327190181 ارزیابی زایش نفت، بازسازي تاریخچه تدفین و بلوغ حرارتی با استفاده از داده هاي پیرولیز راك ایول و مدل آرنیوس در یکی از چاههای میدان نفتی پارسی
ابوذر بازوندی
سعیده سنماری
پرویز آرمانی
بیژن ملکی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)