آخرین شماره


شماره 12 سال 6
پاییز - زمستان 1395
دانلود فایل

1 - مدل سازی ساختاری و برآورد تنش‎های تکتونیکی میدان نفتی لالی در فروافتادگی دزفول ( DOI : 0)
( نسرین کیانی زاده - بهزاد زمانی - رحیم کدخدائی - حسین طالبی )
2 - زیست چینه نگاری، بررسی ریزرخساره¬ها و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری (به کمک نرم افزار سیکلولاگ) در میدان نفتی قلعه نار، حوضه زاگرس ( DOI : 0)
( عباس قادری - عادل نیسی - علی غبیشاوی - محمد اله کرم پوردیل )
3 - تجزیه و تحلیل گونه های سنگی الکتریکی مخزن بنگستان در میدان نفتی مارون ( DOI : 0)
( ابوذر محسنی پور - بهمن سلیمانی - احسان ابهرک پور - قدرت الله نیکخواه )
4 - طبقه بندی ژنتیکی نفت‌های میادین شرق خلیج فارس با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز نمونه‌های آسفالتین ( DOI : 0)
( مرتضی طاهری نژاد - مرتضی آسمانی - احمدرضا ربانی )
5 - منشا گازهای هیدروکربوری گل¬فشان¬های خشکی سواحل مکران ایران ( DOI : 0)
( مهین فرهادیان بابادی - بهزاد مهرابی - آدریانو مازینی - الینا پلودتکینا - عطا شاکری )
6 - زیست¬چینه¬نگاری و محیط رسوبی سازند آسماری در برش روستای دوان، شمال کازرون ( DOI : 0)
( مسعود خوشنود - حسین وزیری مقدم )