آخرین شماره


شماره 11 سال 6
بهار - تابستان 1395
دانلود فایل

1 - تجزیه و تحلیل رخساره¬های الکتریکی سازند سروک (کرتاسه میانی) با روش MRGC و مطابقت با ریزرخساره‌های رسوبی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ( DOI : 0)
( زهرا اقبال کیانی - طاهر گلی - علی حسین جلیلیان - رحیم کدخدائی )
2 - زيست چينه نگاري و چينه نگاري سکانسي سازند سروک در تاقديس فهليان (جنوب ياسوج) ( DOI : 0)
( امیر احمدی حیدری - علی صیرفیان )
3 - ارتباط ریز رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز با کیفیت مخزنی سازند جهرم در چاه شماره 11، میدان نفتی گلخاری، حوضه ی زاگرس ( DOI : 0)
( مریم سیناپور - ناصر ارزانی - علی صیرفیان )
4 - ميدان نفتی الخليج قطر با ویژگی تله دیاژنتیکی و احتمال گسترش ان بسمت ابهای ایران در خلیج فارس ( DOI : 0)
( علیرضا بشری )
5 - مدلسازی هرزروی گل حفاری در سازند آسماری با استفاده از روش زمين آمار در محيط نرم افزار RMS در يکی از ميادين نفتی جنوب غربی ايران ( DOI : 0)
( کیومرث طاهری - فرهاد محمد تراب )
6 - تخمين اشباع آب سازندي با استفاده از رگرسيون قطعه‌اي غيرخطي، آناليز خوشه‌اي و روش شبيه سازي مونت کارلو در يکي از مخازن هيدروکربوري جنوب غربي ايران ( DOI : 0)
( هادی فتاحی - زهر ورمزیاری - مصطفی یوسفی راد )