آخرین شماره


شماره 10 سال 5
پاییز - زمستان 1394
دانلود فایل

1 - مطالعه ژئوشميايي تشکيل ميان لايه هاي قيري در مخزن بنگستان در ميدان نفتي کوپال ( DOI : 0)
( sima torabi )
2 - ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در زون ايذه (منطقه ايذه)، حوضه رسوبي زاگرس ( DOI : 0)
( مجمد رضا طاهری - علی اضغر غبیشاوی )
3 - ارزيابي ژئوشيميايي نفت هاي خام مخازن سروک و فهليان با استفاده از داده هاي بيومارکري در يکي از ميادين نفتي دشت آبادان ( DOI : 0)
( سید علی معلمی - مهناز امیرحسینی - عزیز اله حبیبی )
4 - کاربرد روش هاي خوشه سازي (MRGC, AHC, DC, SOM) درتعيين تراوايي سنگ مخزن کربناته، سازند ايلام در جنوب غرب ايران ( DOI : 0)
( سید علی معلمی - فرهاد خوشبخت - سکینه نقدی )
5 - چينه نگاري زيستي، محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند آسماري درچاه شماره 4 ميدان نفتي لب سفيد (شمال فرو افتادگي دزفول، جنوب غرب لرستان) و تنگ لنده (کوه سفيد، شمال غرب دهدشت) ( DOI : 0)
( صلاح الدین عرب پور - علی صیرفیان - علی رحمانی )
6 - زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در ناحيه سمغان، شمال کازرون و تطابق با برش¬هاي ديگر در حوضه زاگرس ( DOI : 0)
( مهرناز رحیم زاده - علی صیرفیان - علی رحمانی )