آخرین شماره


شماره 1 سال 1
پاییز - زمستان 1390
دانلود فایل

1 - ارزیابی پتانسیل هیدرو کربن زائی سازند گدوان در میادین بینک ،گچساران ومارون با استفاده از روش های ژئو شیمیائی ومدل سازی حرارتی ( DOI : 0)
( نغمه مرتاضیان )
2 - مقایسه نتایج سیستم های هوشمند وروابط تجربی در تخمین تراوائی :مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران ( DOI : 0)
( الهام عزیز ابادی فراهانی - عزت اله کاظم زاده - مجتبی رجبی )
3 - بررسی ویزگی های مخزنی سازند سروک در میدان دالپری ، با مطالعات رسوب شناسی وارزیابی پترو فیزیکی ( DOI : 0)
( بیژن بیرانوند - علی اضغر عنایتی )
4 - مطالعه بیو مارکری نفت مخزن اسماری ،میادین واقع در حاشیه شمال شر دزفول فرو افتاده ( DOI : 0)
( محمود معماریانی - علیرضا بنی اسد )
5 - کاربرد هوش مصنوعی در تطبیق اطلاعات تاریخچه یکی از مخازن نفتی شکافدار ( DOI : 0)
( ناصر اخلاقی - ریاض خراط - صدیقه مهدوی )
6 - بررسی ژئوشیمیایی میعانات گازی میدان پارس جنوبی در حوضه خلیج فارس ،ایران ( DOI : 0)
( محمود معماریانی - رویا خضر لو - هادی کرمانشاهی )
7 - بهبود مدلسازی تخلخل ،توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ،در میدان نفتی آزادگان ( DOI : 0)
( عطیه مظاهری طرئی - حسین معماریان - بهزاد تخم چی - بهزاد مشیری )