آخرین شماره


شماره 9 سال 5
بهار - تابستان 1394
دانلود فایل

1 - تحليل سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري در ميدان نفتي مارون (بر اساس تفسير نتايج نمودارهای تصويرگر ( DOI : 0)
( میثم فارسی مدان - محمدرضا مهدور - زهرا کمالی )
2 - مدل سازی سه بعدی زمين شناسی دو زون در بخش شرقی ميدان نفتی اهواز ( DOI : 0)
( راضیه دوستی ایرانی - علی کدخدائی - مریم پیروی - محمد رحیم کریمی - مهدی دوستی ایرانی )
3 - ارائه يک روش جايگزين در فيزيک سنگ رقومي استاندارد با استفاده از بازسازي 3بعدي تصاوير 2بعدي ( DOI : 0)
( صادق کریم پولی - پژمان طهماسبی )
4 - ريز رخساره ها و مدل رسوبی سازند آسماری (اليگوسن) در شمال غرب روستای دريس (غرب استان فارس) و مقايسه ضخامت، سن و محيط رسوبی با سه برش ديگر در حوضه زاگرس ( DOI : 0)
( سمیر اخزری - علی صیرفیان )
5 - مقايسه تفسير لاگ‌های تصويرگر با مطالعه مغزه‌ها در آشکارسازی شکستگی‌های مخازن نفتی (مطالعه موردی مخزن آسماری ميدان آغاجاری) ( DOI : 0)
( معصومه وطن دوست - علی فرضی پور صائین - اسماعیل سالاروند )
6 - تصحيح داده هاي انعکاس ويترينيت اندازه‌گيري شده با استفاده از روش "تحول فلورسانس زايي چندماسرالي" و استفاده از آن ها در مدل سازي يک بعدي چاه بينک-4 ( DOI : 0)
( محمد کسائی نجفی - فرامرز شعبانی - مریم میرشاهانی - بیوک قربانی - ارسلان زینل زاده )