آخرین شماره


شماره 2 سال 1
پاییز - زمستان 1390
دانلود فایل

1 - تخمین نمودارهای تراوایی نسبی آب –نفت با استفاده از داده های فشار مویینگی در یکی از مخازن کربناته ایران ( DOI : 0)
( بابک شعبانی - عزت اله کاظم زاده )
2 - بکار گیری روش های تشخیص الگو جهت شناسائی سیالات مخزنی با استفاده از داده های پترو فیزیکی ( DOI : 0)
( امیر ملا جان - حسین معماریان - بهزاد تخم چی )
3 - مطالعه ژئوشیمیائی وپترو فیزیکی بر روی کانی های رسی بخش Eسازند قم،میدان گازی سراجه قم ( DOI : 0)
( عباس دهکار - سهیلا اصلانی )
4 - بررسی اثر نانو لوله های کربنی چند دیواره بر بهبود پاکسازی فضای حلقوی چاه های هیدرو کربنی ( DOI : 0)
( محمد سلیمانی - سعیده رعیت دوست )
5 - مطالعه آزمایشگاهی روش نوین حفاری با لیزر ک انقلابی در صنعت حفاری واکتشاف ( DOI : 0)
( مهدی بیدار بخت - محسن قربانخانی - محمد رضا کاظمی اسفه - مهدی علی محمدی )
6 - استفاده از تئوری انتروپی اطلاعات وروش تصمیم گیری بیزین ،در شناسایی پارامتر های مناسب برای ارزیابی وتفکیک رخساره های نفتی (میدان نفتی منصوری ،جنوب ایران ) ( DOI : 0)
( حسین معماریان )
7 - مطالعه تاثیر کانی های رسی بر ناهمسانگردی نفوذ پذیری سنگ های کربناته در یکی از مخازن جنوب غرب ایران ( DOI : 0)
( )
8 - ارزیابی ژئو شیمیائی سازند های سنگ منشاء در میدان نفتی کیلور کریم ،جنوب غرب ایران ( DOI : 0)
( هاشم صراف دخت )