آخرین شماره


شماره 3 سال 2
بهار - تابستان 1391
دانلود فایل

1 - مدل سازی معکوس با استفاده از روابط کاستر وتوکسوز جهت تخمین در صد حفره ها ونوع ان ها در سنگ های کربناته ( DOI : 0)
( اصغر نادری - مصطفی حیدری - ایرج مداحی - ناصر کشاورز فرج خواه )
2 - فرایند های دیاژنزی کنترل کننده کیفیت مخزنی توالی کربناته سازند آسماری در میدان چشمه خوش ،جنوب غرب ایران ( DOI : 0)
( جواد هنرمند - عبدالحسین امینی )
3 - ارزیابی پترو فیزیکی وتعیین گونه های مخزنی عضو غار در میدان نفتی ابوذر خلیج فارس ( DOI : 0)
( مهرناز نصیری - علی کدخدائی - محمدرضا رجلی نوده )
4 - مدل سازی تخلخل توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ومقایسه آن با شبکه عصبی چند لایه ورگرسیون خطی چند گانه در میدان نفتی آزاد گان ( DOI : 0)
( عطیه مظاهری طرئی - حسین معماریان - بهزاد تخم چی - بهزاد مشیری )
5 - عملکرد شاخص تخلخل ثانویه در بهبود تخمین نفوذ پذیری از نمودار های پترو فیزیکی به کمک روش های هوش مصنوعی وتکنیک فازی در مخزن سورمه میدان نفتی بلال ( DOI : 0)
( سجاد کاظم شیرودی - مرتضی خانیان )
6 - ارائه یک روش جامع برای تعیین ضریب اهمیت عوامل زمین شناسی،محیط زیست واقتصادی برای بکار گیری فناوری چاه نفتی هوشمند ( DOI : 0)
( تورج بهروز - سید مهدیا مطهری - مهدی ندری پری )
7 - مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر کانی ماتریکس بر پتانسیل سنگ های منشاء احتمالی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان ( DOI : 0)
( بهرام علیزاده - نسیم آزاد بخت - سید حسین حسینی - الهام ترهنده )
8 - ارزیابی مخزنی سازند کنگان با استفاده از مطالعات پترو فیزیکی وپترو گرافی در یکی از میادین خلیج فارس ( DOI : 0)
( سید نظام الدین طبیبی - حسین اصیلیان مهابادی - بهرام موحد - حسن حاجی حسنلو )