آخرین شماره


شماره 4 سال 2
پاییز - زمستان 1391
دانلود فایل

1 - مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر تغییرات محیط رسوبی بر پتانسیل هیدرو کربنی سازند پابده در میدان نفتی منصوری ( DOI : 0)
( بهرام علیزاده - ندا جنت مکان - هرمز قلاوند - محمد حسین حیدری فرد )
2 - چینه نگاری چرخه ای وتطابق مخزنی رسوبات الیگو-میوسن (سازند آسماری)در میدان نفتی مارون ،حوضه ی زاگرس ( DOI : 0)
( شهرام آورجانی - اسداله محبوبی - حسن امیری بختیار )
3 - زیست چینه نگاری وریز رخساره ها سازند آسماری در حوضه زاگرس : تطابق زمانی ومحیطی ( DOI : 0)
( تهمینه خانعلی )
4 - سنگ چینه وزیست چینه واحد های دالان بالائی وکنگان زیرین در ناحیه خلیج فارس با نگرشی ویژه بر مرز پرموتریاس ( DOI : 0)
( سعیده منیبی - نواب خدائی - زیبا زمانی پژوه )
5 - تشخیص سطوح سیالات مخزنی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته نگار مقاومت ویژه ( DOI : 0)
( امیر ملا جان - مصطفی جاوید - حسین معماریان - بهزاد تخم چی )
6 - پیش بینی نفوذ پذیری کلینکنبرگ با استفاده از نفوذ پذیری مطلق گاز در سنگ های کربناته مخازن هیدرو کربوری جنوب غرب ایران ( DOI : 0)
( حمید شریفی گلویک )
7 - مقایسه ی پارامتر های پیرولیز راک –اول وبایو مارکر ها: مطالعه موردی سنگ منشا هورن والی سیلتستون، مرکز استرالیا ( DOI : 0)
( مهدی شیری - سید رضا موسوی حرمی - محمد رضا رضائی - علی کدخدائی )