آخرین شماره


شماره 5 سال 3
بهار 1392
دانلود فایل

1 - • سنجش حساسیت سازند کربناته فهیلان توسط تزریق سیال های قلیائی وارزیابی میزان آسیب سازند ( DOI : 0)
( علی حسنی - سید علی مرتضوی )
2 - ارائه راهکاری جدید در مدل سازی رخساره های سنگی با استفاده از روش زنجیره مارکوف در یکی از میادین نفتی ایران ارکوف در یکی از ( DOI : 0)
( هانیه نیکو گفتار - عباس بحرودی - بهزاد تخم چی - غلامحسین نوروزی )
3 - ساخت نگار لیتو لوژی با رویکرد خوشه بندی-تخمین در چاه های یک میدان نفتی جنوب ایران ( DOI : 0)
( ساره صدیق - مهرنوش علی پور شهسواری - حسین معماریان - بهزاد تخم چی )
4 - مقایسه نتایج حاصل از نمودار تصویری با داده های مقاطع نازک در یکی از میادین شرق حوضه کپه داغ FMS ( DOI : 0)
( زهرا شمشیری - فریدون سحابی - غلامحسین نوروزی - حسین معماریان )
5 - بکار گیری مدل ترکیبی وداده کاوی مکانی جهت تشخیص تراوش های هیدرو کربنی با استفاده از داده های ابر طیفی Hyperionواسپکترومتری میدانی on ( DOI : 0)
( محمد حمزه - علی شکاری فرد - علی درویش بلورانی - سید کاظم علوی پناه - فروغ بیک - حسین نصیری )
6 - بهبود روش LET وبه کار گیری آن در مدل سازی منحنی های تراوائی نسبی سنگ یکی از مخازن هیدرو کربوری کشور ( DOI : 0)
( غلامرضا بشیری )