آخرین شماره


شماره 15 سال 8
بهار - تابستان 1397
دانلود فایل

1 - افزايش حجم و شوري آبهاي توليدي چاههاي نفت و گاز، مطالعه موردي: مخزن گازي مزدوران ( DOI : 0)
( رحیم باقری - مهدی میری - فرشید خبیری - محمدرضا اخلاقی )
2 - مطالعه اثرات تغييرات فشار متوالي بر خواص پتروفيزيکي سنگ مخازن کربناته ( DOI : 0)
( علی مرادزاده - یاسر سلیمی دلشاد - عزت اله کاظم زاده - عباس مجدی )
3 - بازسازی شرایط محیط رسوبی دیرینه و شناسایی سکانس های رسوبی موجود در سازند قم براساس میکروفاسیس¬ها در ناحیه کهک (جنوب غرب قم) ( DOI : 0)
( مهدیه مهیاد - حسین وزیری مقدم - علی صیرفیان )
4 - بررسي ساختار منافذ و خصوصيات فرکتال سنگ هاي کربناته ريز دانه‌ي گرو و سرگلو با استفاده از آناليز جذب در فشار پايين نيتروژن ( DOI : 0)
( سید علی معلمی - محمدابراهیم شبانی - هرمز قلاوند - زیبا زمانی پزوه )
5 - تلفیق شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ردیابی خودکار احتمال گسل نازک شده، جهت شناسایی، تفسیر و استخراج گسل‌ها ( DOI : 0)
( علیرضا غضنفری - حسین محمدرضائی - حمیدرضا انصاری )
6 - تلفیق روش¬های مختلف (لورنز، لوسیا، امافول) در تعیین گونه های سنگی و واحدهای جریانی در سازند رازک با سن میوسن پایینی در میدان گازی سرخون، حوضه رسوبی زاگرس، جنوب شرقی ایران ( DOI : 0)
( محمدحسین صابری - میلاد کرمپورحسنوند - سید علی معلمی )