آخرین شماره


شماره 14 سال 7
پاییز - زمستان 1396
دانلود فایل

1 - مطالعه نقش مدلسازی هرزروی و نمودار تصویرگر FMIدر تعیین شکستگی های مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران ( DOI : 0)
( کیومرث طاهری - محمدرضا رسایی - عباس اشجعی )
2 - محاسبه مدول¬های الاستیک و پارامتر¬های مقاومتی سنگ و بررسی رابطه آنها با میزان تخلخل در سازند دالان در یکی از چاه¬های میدان گازی پارس جنوبی ( DOI : 0)
( رضا خوشنویس زاده - علیرضا حاجیان - احسان لرکی )
3 - تغييرات رخساره ای، ضخامتی و سرشت نمایی سازند عرب (سورمه) در بخش شرقی خلیج فارس ( DOI : 0)
( علیرضا بشری )
4 - زیست¬چینه نگاری و ریز رخساره¬های سازند آسماری در تاقدیس لار (شمال¬خاوری گچساران): تطابق زیست¬چینه¬ای ( DOI : 0)
( میثم براری خارکشی - علی صیرفیان - حسین وزیری مقدم - روح الله شب افروز )
5 - بهبود شناسایی کانال‌ مدفون، با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و نشانگرهای لرزه‌ای ( DOI : 0)
( علیرضا غضنفری - عبدالرحیم جواهریان - مجتبی صدیق عربانی )
6 - زيست‌چينه‌نگاري سازند گورپي‌ بر مبناي روزن‌داران پلانکتون با تاکید بر مرز کرتاسه - پالئوژن در برش جهانگيرآباد، کبیرکوه لرستان، جنوب‌غرب ایران ( DOI : 0)
( علیرضا عاشوری - سمیرا رحیمی - عباس صادقی - عباس قادری )