آخرین شماره


شماره 13 سال 7
بهار - تابستان 1396
دانلود فایل

1 - تحليل شکستگي‌هاي سازند آسماري تاقديس دارا، به عنوان مدل آنالوگ مخازن هيدروکربني زير سطحي آسماري ( DOI : 0)
( سعید محمدی اصل - علی فرضی پور صائین - قدرت الله شفیعی )
2 - بررسي زيست چينه¬نگاري و ريز رخساره¬هاي سازندهاي شهبازان و آسماري (گذر از ائوسن به اليگوسن) در نهشته¬هاي کربناته شمال فروافتادگي دزفول، حوضه رسوبي زاگرس ( DOI : 0)
( سپیده غلام پور موگهی - حسین وزیری مقدم - ناصر ارزانی - افشین ارمون )
3 - انقلاب نفتي شيل و تأثير آن بر کاهش قيمت نفت وگاز گزارش تحلیلی ( DOI : 0)
( علیرضا بشری )
4 - بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی و ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گورپی درتعدادی از میادین واقع در شمال غرب خلیج فارس ( DOI : 0)
( محمد رضا کمالی - محمود معماریانی - احسان حسینی - آرزو کرمی )
5 - شبیه سازی پارامترهای مخزنی تخلخل و تراوایی با استفاده از روش شبیه سازی گوسی متوالی توأم در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران ( DOI : 0)
( بهاره فریدونی - محمد مختاری )
6 - مطالعه موردی تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از لاگ NMR در یکی از میادین جنوب غربی ایران ( DOI : 0)
( هدایت اله طیبی - بهرام حبیب نیا )