آخرین شماره


شماره 8 سال 4
پاییز 1393
دانلود فایل

1 - بررسي رفتار و پارامتر‌هاي تحکيمي خاک رس کائولينيت آلوده به مشتقات نفتي ( DOI : 0)
( معصومه زنجرانی فراهانی - امیر حمیدی )
2 - مطالعه تاثير فشار بر روي ضريب سيمان شدگي سنگ هاي كربناته در واحدهاي جريان هيدروليكي ( DOI : 0)
( حبیب اله صدیقی - کاظم سعادت - محمد رضا اصفهانی - عزت اله کاظم زاده )
3 - مقايسه رخساره‌هاي الكتريكي با گونه‌هاي سنگي تعيين شده به روش واحدهاي همسان جرياني سازند كنگان در يکي از ميادين گازي خليج فارس ( DOI : 0)
( حیدر صائمی - وحید توکلی - حسن اشراقی )
4 - چينه نگاري زيستي و پالئواکولوژي سازند آسماري در تنگ شيوي در يال شمال غربي تاقديس نودان واقع در شمال شهر کازرون (فارس داخلي) و مقايسه سني با سه برش ديگر در نواحي فارس ساحلي و زون ايذه ( DOI : 0)
( الهه ستاری )
5 - مدل‎سازي عددي چين‎خوردگي ميدان نفتي لالي(جنوب باختر ايران) با استفاده از روش المان محدود ( DOI : 0)
( بهزاد زمانی - علی کدخدائی )
6 - چينه نگاري سنگي و محيط رسوبي سازند جهرم در دو تاقديس جهرم و تودِج ( DOI : 0)
( رضا صادقی - محمد حسین خواجوئی - مریم جوکار )