آخرین شماره


شماره 18 سال 9
پاییز - زمستان 1398
دانلود فایل

1 - بازسازی شرایط محیط رسوبی سازند تاربور براساس تجزیه و تحلیل میکروفاسیس ها در ناحیه مورک (جنوب سمیرم) ( DOI : )
( حسین قنبرلو - امراله صفری - حسین وزیری مقدم )
2 - مدلسازی هرزروی گل حفاری و تعیین نقاط بحرانی و مناسب جهت حفاری چاه¬های جدید در مخزن سروک میدان آزادگان ( DOI : )
( بهمن سلیمانی - عباس اسماعیلی - احسان لرکی )
3 - مقایسه روشهاي ΔlogR و مبتنی بر کانی شناسی در تخمين مقدار کربن آلی سازند پابده در میادین اهواز و رگ سفید ( DOI : 0)
( مهدی شفیع - سید حسن طباطبایی - مرتضی طبایی - نادر فتحیان پور - علی اپرا )
4 - ریز زیست چینه نگاری، عمق سنجی دیرینه و شناسایی گونه های جدید از روزنبران شناور سازند آبدراز در برش قلعه زو، باختر حوضه رسوبی کپه داغ ( DOI : 0)
( میثم شفیعی اردستانی - محمد وحیدی نیا - فاطمه فرازی فر )
5 - زيست چينه نگاري، زيست رخساره¬هاي کنودونتي و انديس تغيير رنگ (CAI) کنودونت ها در نهشته هاي دونين بالايي-کربنيفر در برش انارک، ايران مرکزي ( DOI : 0)
( علی بهرامی - الهه ستاری - حسین وزیری مقدم - علی طاهری - ساندرا ايزابلا کايسر - پیتر کونيگشوف )
6 - مطالعه ای بر سرشت نمایی مخازن ماسه ای بورگان واقع در شمال غرب خلیج فارس بسوی کویت ( DOI : 0)
( علیرضا بشری )