آخرین شماره


شماره 17 سال 9
بهار - تابستان 1398
دانلود فایل

1 - زيست چينه نگاري سازند داريان در تاقديس لار (جنوب غرب گچساران) و رسوبات کرتاسه زيرين منطقه کلاه قاضي (جنوب شرق اصفهان) ( DOI : 0)
( مهدیه شیرزاده - حسین وزیری مقدم - علی صیرفیان - علی بهرامی )
2 - تحلیل¬ارتباط سایزموتکتونیک در زون بخاردن-قوچان با بی¬نظمی¬های هندسی زلزله¬ها ( DOI : 0)
( Javad Biglari - عباس کنگی - عبدالرضا جعفریان )
3 - تاثیر ویژگی های ریزرخساره ای و دیاژنزی در کنترل کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان گازی گورزین، حوضه زاگرس، جنوب ایران ( DOI : 0)
( کریم ممبنی - نصراله عباسی - احمد یحیایی )
4 - تعیین موقعیت لایه بهره ده نفتی بر اساس پارامترهای پتروفیزیکی مخزن و با استفاده از روش تخمین کریجینگ شاخص در یکی از میدان های نفتی ایران ( DOI : 0)
( فرحناز صابری - فرهاد محمدتراب - کیومرث طاهری )
5 - بررسی حوادث زیستی قاعده های زمانی کنیاسین و سانتونین سازند سورگاه،چاه ماله کوه و سرکان، جنوب باختری خرم آباد ( DOI : 0)
( محمد حدادی - محمد وحیدی نیا - محمد قرایی - میثم شفیعی اردستانی )
6 - مطالعه بلوغ و مسیر مهاجرت با استفاده از مدل¬سازی دوبعدی در تعدادی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول ( DOI : 0)
( اشکان ملکی - سید علی معلمی - محمدحسین صابری - محمد حسن جزایری )