آخرین شماره


شماره 16 سال 8
پاییز - زمستان 1397
دانلود فایل

1 - زیست چینه‌نگاری و ریزرخساره‌های سازند آسماری در یال شمالی تاقدیس خامی (شمال گچساران) ( DOI : 0)
( منا رحیم‌آبادی - حسین وزیری مقدم - فرزاد ستوهیان - علی صیرفیان )
2 - شواهد زمین¬ساخت ترافشاری در حوضه¬های رسوبی شمال باختر ایران مرکزی بر اساس داده¬های لرزه¬نگاری بازتابی و شاخص¬های ژئومورفیک ( DOI : 0)
( محمد مختاری - سید احمد علوی - لیلا مهشادنیا )
3 - علل پیدایش نفت سنگین در خلیج فارس ( DOI : 0)
( علیرضا بشری )
4 - زیست چینه‌نگاری و ریزرخساره‌های سازند‌ داریان در برش شرق گچساران (تاقدیس آنه) ( DOI : 0)
( سمانه سلیمانی احمدی - حسین وزیری مقدم - علی صیرفیان - علی طاهری )
5 - تفسیر محیط رسوبی و عوامل موثر بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان ( DOI : 0)
( آراد کیانی - محمدحسین صابری - بهمن زارع نژاد - الهام اسدی مهماندوستی - نسیم رحمانی )
6 - ارزیابی زایش نفت، بازسازي تاریخچه تدفین و بلوغ حرارتی با استفاده از داده هاي پیرولیز راك ایول و مدل آرنیوس در یکی از چاههای میدان نفتی پارسی ( DOI : 0)
( ابوذر بازوندی - بیژن ملکی - سعیده سنماری - پرویز آرمانی )