آخرین شماره


شماره 19 سال 10
بهار - تابستان 1399
دانلود فایل

1 - مطالعه ژئوشیمیایی و طبقه بندی ژنتیکی نفت های مخزن فهلیان با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز در میادین جنوب غرب ایران ( DOI : 0)
( محمدعلی شاهمرادی - محمدحسین صابری - بهمن زارع نژاد - علی چهرازی )
2 - آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه نراق ( DOI : 0)
( علیرضا عاشوری - اسماء آفتابی آرانی - جهانبخش دانشیان - عباس قادری - محمد رضا آریانسب )
3 - جریان هیدرو دینامیکی در مخزن میشریف با نگرشی بر سرشت نمایی سازند سروک در بخش شرقی خلیج فارس ( DOI : 0)
( علیرضا بشری )
4 - بررسي آزمايشگاهي تغيير ترشوندگي سنگ مخزن براي جلوگيري از تشكيل رسوب آسفالتين با استفاده از نانو ذرات اكسيد فلز ( DOI : 0)
( عبدالحمید انصاری - صادق عامری )
5 - زیست¬چینه نگاری و ریز رخساره¬های سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس میش (شمال¬شرق گچساران) ( DOI : 0)
( صابر احمدی - علی صیرفیان - حسین وزیری مقدم )
6 - ريزرخساره¬ها، محيط رسوبي، چينه نگاري سکانسي و کيفيت مخزنی برش انارک (دونين پسين-کربونيفر پيشين)، زون ايران مرکزي ( DOI : 0)
( الهه ستاری - حسین وزیری مقدم - علی بهرامی - علی طاهری - ساندرا ایزابلا کایسر - پیتر کونیشگوف )