• صفحه اصلی
  • ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه مرق (جنوب غرب کاشان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000125272995 بازدید : 871 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط