بهمن سلیمانی استاد
soleimani_b@scu.ac.ir دکترا
دانشگاه چمران عضو هئیت تحریریه
09161133711