عزت اله کاظم زاده استاد
kazemzadeh@yahoo.com کارشناسی
پژوهشگاه صنعت نفت