اهداف و چشم انداز


گسترش و پیشبرد علمی وفنی ،توسعه کیفی نیروهای متخصص وبهبود امور آموزشی وپزوهشی در زمینه علوم زمین ،مهندسی نفت

انجام امور علمی ،فرهنگی وآموزشی در سطح ملی وجهانی با پزوهشگران وکارشناسانی که به گونه ای با علوم زمین وشاخه های مختلف نفت سرو کار دارند

همکاری با نهادهای اجرائی علمی وپزوهشی در زمینه ارزیابی وبازنگری ونظارت بر حسن اجرای طرحهای پژوهشی وبرنامه ریزی آموزشی در زمینه های وابسته

ارائه خمات آموزشی، پژوهشی فنی ومعرفی داوران وناظران خبره ،ترغیب وتشویق پژوهشگران واستادان ممتاز،برگزاری گردهمائی های علمی در سطح ملی منطقهای وجهانی