راهنمای تدوین مقاله


 

 از نویسندگان محترم درخواست می گردد قبل از بارگذاری مقاله به موارد ذیل توجه نمایند:

1-مقالات مبتنی بر مطالعات صحرایی باید دارای مختصات جغرافیایی ونام محل مورد مطالعه باشند .

2-مقاله های مبتنی بر داده های میدان نفتی می بایستی شامل نام ومختصات جغرافیایی میدان وچاه ههای مربوطه باشد .

3-در صورت ارتباط مقاله  در محدوده جغرافیایی شرکت ها وسازمانهای نفتی مجوز مربوطه از سازمانهای ذیربط دریافت گردد .

4- استفاده از نرم افزارها به منظور تحقیق الزاماً می بایستی تایید کننده نتایج آزمایشگاهی (مغزه ،نمونه و....)باشد .

تاکید می گردد تنها استفاده از نتایج نرم افزارها ی متداول به عنوان مقاله پژوهشی پذیرفته نمی گردد .