• فهرست مقالات مجمد رضا  طاهری

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در زون ايذه (منطقه ايذه)، حوضه رسوبي زاگرس
    مجمد رضا  طاهری علی اضغر غبیشاوی
    در اين مطالعه ويژگي هاي ريزرخساره اي و شرايط حاکم بر محيط رسوبگذاري سازند آسماري مورد مطالعه قرارگرفته است. منطقه مورد مطالعه در زون ايذه و در اطراف شهرستان ايذه قرار دارد. براين اساس، چهار برش سطحي در اطراف شهرستان ايذه (هلايجان، کوه شور، کوه باد و غريبي ها) مورد برداش چکیده کامل
    در اين مطالعه ويژگي هاي ريزرخساره اي و شرايط حاکم بر محيط رسوبگذاري سازند آسماري مورد مطالعه قرارگرفته است. منطقه مورد مطالعه در زون ايذه و در اطراف شهرستان ايذه قرار دارد. براين اساس، چهار برش سطحي در اطراف شهرستان ايذه (هلايجان، کوه شور، کوه باد و غريبي ها) مورد برداشت و بررسي قرار گرفتند. با توجه به موقعيت مکاني و زماني برش ها و همچنين ويژگي هاي تکتونيکي منحصر بفرد ناحيه مورد بررسي، ريزرخساره هاي متفاوتي در امتداد حوضه رسوبي تشکيل شده است. با بررسي خصوصياتي نظير بافت و عناصر اسکلتي وغير اسکلتي، تعداد 11 ريزرخساره رسوبي تشخيص داده شده است که در قسمت¬هاي دامنه سراشيب قاره، سد و لاگون رسوبگذاري کرده اند. براساس اين تحقيق، سه مدل مستقل رسوبي براي سازند آسماري در طي زمان هاي شاتين، آکي تانين و بورديگالين در نظر گرفته شده است. با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش، سازند آسماري طي زمان هاي شاتين، آکي تانين و بورديگالين در يک محيط رمپ هم شيب نهشته شده است. طي زمان بورديگالين، به سمت جنوب شرق ناحيه، رسوبات آب هاي کم عمق، بطور ناگهاني توسط آهک هاي عميق پوشيده مي شوند. بنابراين احتمالاٌ در جنوب شرق محدوده مطالعاتي در انتهاي بورديگالين، رمپ کربناته به يک پلاتفرم غرق شده تبديل شده است. اين شرايط متاثر از کج شدگي تکتونيکي ناحيه اي است که در اواخر بورديگالين اتفاق افتاده است. در بازه زماني شاتين، کربنات هاي قاعده آسماري در منطقه غريبي ها تبديل به رسوبات مارني سازند پابده در ناحيه هلايجان مي شود که ميتواند به عنوان الگوي سطحي براي بررسي نفتگيرهاي چينه اي در منطقه مورد مطالعه، مورد استفاده قرار گيرد. پرونده مقاله