• فهرست مقالات عطیه  مظاهری طرئی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مدل سازی تخلخل توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ومقایسه آن با شبکه عصبی چند لایه ورگرسیون خطی چند گانه در میدان نفتی آزاد گان
    عطیه  مظاهری طرئی حسین معماریان بهزاد تخم چی بهزاد مشیری
    پارامتر تخلخل یکی از مهمترین خصوصیات مخزن می باشد که با مطالعه مغزه بدست می آید .با این وجود تمامی چاه های یک میدان دارای مغزه نیستند.هم چنین در برخی از چاهها مانند چاه های افقی مغزه گیری عملا غیر ممکن است .ولی تقریبا در تمامی چاه ها نمودار گیری صورت می گیرد .به طو معمو چکیده کامل
    پارامتر تخلخل یکی از مهمترین خصوصیات مخزن می باشد که با مطالعه مغزه بدست می آید .با این وجود تمامی چاه های یک میدان دارای مغزه نیستند.هم چنین در برخی از چاهها مانند چاه های افقی مغزه گیری عملا غیر ممکن است .ولی تقریبا در تمامی چاه ها نمودار گیری صورت می گیرد .به طو معمول از نمودار های چاه نگاری به منظور تخمین تخلخل نیز استفاده می شود .تخلخلی که از این نگار ها بدست می آیدتحت تاثیر عواملی هم چون دما ،فشار،نوع سیال ،میزان هیدرو کربور وشیل موجود در سازند قرار می گیرند ودر نتیجه با میزان واقعی تخلخل کمی متفاوت است .بنابر این تخمین ها توام با خطا وعدم قطعیت هستند .شاید بهترین ودر عین حال عملی ترین روش جهت کاهش عدم قطعیت تخمین ،استفاده از منابع مختلف داده جهت تخمین ودر واقع استفاده از تکنیک های ترکیب اطلاعات باشد .کار کرد اصلی این تکنیک ها ،افزایش اطمینان وکاهش ریسک در تصمیم گیر ی ها است . در این تحقیق ، برای تعیین مقادیر خلخل ،با استفاده از داده های چهار چاه واقع در میدان نفتی آزادگان ،ابتدا از دو تکنیک شبکه عصبی چند لایه ورگرسیون خطی چند گانه استفاده شده ودر نهایت نتایج این روش ها با تکنیک ترکیب اطلاعات (تئوری بیزین )مقایسه شده است .برای برسی قابلیت تعمیم این سه روش در هر تکنیک ،پارامتر تخلخل در یک چاه دیگر میدان نیز تخمین زده شده است .تعداد متغیر های ورودی برای تخمین تخلخل در چاه مورد مطالعه در روش های شبکه عصبی ورگرسیون خطی چند گانه 7 است ودرتکنیک ترکیب اطلاعات نیز از حداکثر 7 متغیر ورودی استفاده شده است .در نهایت با مقایسه نتایج حاصل از 3 روش نامبرده مشاهده شده است که تکنیک ترکیب اطلاعات (تئوری بیزین)از اعتبار بالاتری برخوردار است ودر تخمین تخلخل به مقدار قابل توجهی از دو تکنیک شبکه عصبی چند لایه ورگرسیون خطی چند گانه بهتر عمل نموه است ؛به نحوی که همبستگی نتایج با واقعیت بیش از 90%به دست آمده است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بهبود مدلسازی تخلخل ،توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ،در میدان نفتی آزادگان
    عطیه  مظاهری طرئی حسین معماریان بهزاد تخم چی بهزاد مشیری
    تخلخل یکی از سه متغیر مهم در ارزیابی ویژگی های یک میدان نفتی است .بطور معمول از نمودار های چاه نگاری به منظور تخمین تخلخل استفاده می شود تخلخلی که از این نگار ها به دست می اید ،تحت تاثیر عواملی همچون دما،فشار، نوع سیال ،میزان هیدرو کربور وشیل موجود در سازند قرار می گیرد چکیده کامل
    تخلخل یکی از سه متغیر مهم در ارزیابی ویژگی های یک میدان نفتی است .بطور معمول از نمودار های چاه نگاری به منظور تخمین تخلخل استفاده می شود تخلخلی که از این نگار ها به دست می اید ،تحت تاثیر عواملی همچون دما،فشار، نوع سیال ،میزان هیدرو کربور وشیل موجود در سازند قرار می گیرد ودر نتیجه با میزان واقعی تخلخل کمی متفاوت است .بنابر این تخمین های توام با خطا وعدم قطعیت هستند. شاید بهترین ودر عین حال عملی ترین روش جهت کاهش عدم قطعیت تخمین ها ،استفاده از منابع مختلف داده جهت تخمین ودر واقع استفاده از تکنیک های ترکیب اطلاعات باشد .کار کرد اصلی این تکنیک ها ،افزایش اطمینان وکاهش ریسک در تصمیم گیر یها است .در این تحقیق با استفاده از تکنیک های ترکیب اطلاعات (تئوری بیزین )مقادیر تخلخل در 4 چاه از میدان نفتی آزادگان تخمین زده شده است .برای بررسی قابلیت تعمیم این روش ،تخلخل در یک چاه دیگر میدان نیز تخمین زده شده است .از حداکثر هفت متغیر ورودی برای تخمین تخلخل در چاه مورد مطالعه استفاده شده است .نتایج نشان داد که تکنیک ترکیب اطلاعات (تئوری بیزین )نسبت به روش های متداول (رگرسیون چند متغیره وشبکه عصبی )که همبستگی نتایج با یافته های مغزه در این روش ها حدود 7/0تا 8/0 می باشد.،تخلخل را به مراتب ،بهتر تخمین زده است .به نحوی که همبستگی نتایج با نتایج مغزه حفاری بیش از 9/0بدست امده است . پرونده مقاله