فهرست مقالات


شماره 20 سال 10 پاییز - زمستان 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 14000419274207 بررسی سیکلواستراتیگرافی مخزن آسماری در میادین نفتی کرنج، پرنج و پارسی
اردوان خلیلی
حسین وزیری مقدم
مهران آرین
علی صیرفیان
2 14000315273726 تخمین تراوایی با بکارگیری لاگ های پتروفیزیکی و روش های هوش مصنوعی: مطالعه موردی در مخزن آسماری میدان نفتی اهواز
ابوذر محسنی پور
بهمن سلیمانی
ایمان زحمتکش
ایمان ویسی
3 14000501274322 طراحی مدل گروهی تخمین تراوایی مخزن هیدروکربوری با استفاده از نگاره¬هاي پتروفيزيكي بر اساس تفكيك ليتولوژيكي
عباس سلحشور
احمد گائینی
علیرضا شاهین
مصیب کمری
4 14000125272995 ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه مرق (جنوب غرب کاشان)
امراله صفری
حسین قنبرلو
ابراهیم محمدی
5 14000422274230 مقایسه کارکرد شبک ه های عصبی مرسوم برای برآورد تخلخل د ر یکی از میدا نهای نفتی جنوب خاوری ایران
فرشاد توفیقی
پرویز آرمانی
علی چهرازی
اندیشه علیمرادی
6 13991127262233 گرو ههای شکلی روزنبرداران سازند قم در خاورسیرجان وجنوب باختری کاشان :کاربرد آنها در تفاسیردیرینه محیطی ودیرینه بوم شناختی
ابراهیم محمدی

شماره 19 سال 10 بهار - تابستان 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 14000309273635 مطالعه ژئوشیمیایی و طبقه بندی ژنتیکی نفت های مخزن فهلیان با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز در میادین جنوب غرب ایران
محمدعلی شاهمرادی
محمدحسین صابری
بهمن زارع نژاد
علی چهرازی
2 13990912251049 آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه نراق
علیرضا عاشوری
اسماء آفتابی آرانی
جهانبخش دانشیان
عباس قادری
محمد رضا آریانسب
3 14000320273796 جریان هیدرو دینامیکی در مخزن میشریف با نگرشی بر سرشت نمایی سازند سروک در بخش شرقی خلیج فارس
علیرضا بشری
4 13980924204039 بررسي آزمايشگاهي تغيير ترشوندگي سنگ مخزن براي جلوگيري از تشكيل رسوب آسفالتين با استفاده از نانو ذرات اكسيد فلز
عبدالحمید انصاری
صادق عامری
5 13990908250969 زیست¬چینه نگاری و ریز رخساره¬های سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس میش (شمال¬شرق گچساران)
صابر احمدی
علی صیرفیان
حسین وزیری مقدم
6 13990525248943 ريزرخساره¬ها، محيط رسوبي، چينه نگاري سکانسي و کيفيت مخزنی برش انارک (دونين پسين-کربونيفر پيشين)، زون ايران مرکزي
الهه ستاری
حسین وزیری مقدم
علی بهرامی
علی طاهری
ساندرا ایزابلا کایسر
پیتر کونیشگوف

شماره 18 سال 9 پاییز - زمستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990615249316 بازسازی شرایط محیط رسوبی سازند تاربور براساس تجزیه و تحلیل میکروفاسیس ها در ناحیه مورک (جنوب سمیرم)
حسین قنبرلو
امراله صفری
حسین وزیری مقدم
2 13981111215131 مدلسازی هرزروی گل حفاری و تعیین نقاط بحرانی و مناسب جهت حفاری چاه¬های جدید در مخزن سروک میدان آزادگان
بهمن سلیمانی
عباس اسماعیلی
احسان لرکی
3 13981119215313 مقایسه روشهاي ΔlogR و مبتنی بر کانی شناسی در تخمين مقدار کربن آلی سازند پابده در میادین اهواز و رگ سفید
مهدی شفیع
سید حسن طباطبایی
مرتضی طبایی
نادر فتحیان پور
علی اپرا
4 13990303237374 ریز زیست چینه نگاری، عمق سنجی دیرینه و شناسایی گونه های جدید از روزنبران شناور سازند آبدراز در برش قلعه زو، باختر حوضه رسوبی کپه داغ
میثم شفیعی اردستانی
محمد وحیدی نیا
فاطمه فرازی فر
5 13990317237632 زيست چينه نگاري، زيست رخساره¬هاي کنودونتي و انديس تغيير رنگ (CAI) کنودونت ها در نهشته هاي دونين بالايي-کربنيفر در برش انارک، ايران مرکزي
علی بهرامی
الهه ستاری
حسین وزیری مقدم
علی طاهری
ساندرا ايزابلا کايسر
پیتر کونيگشوف
6 13990730250308 مطالعه ای بر سرشت نمایی مخازن ماسه ای بورگان واقع در شمال غرب خلیج فارس بسوی کویت
علیرضا بشری

شماره 17 سال 9 بهار - تابستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990919251179 زیست چینه نگاری سازند داریان در تاقدیس لار (جنوب غرب گچساران) و رسوبات کرتاسه زیرین برش کلاه قاضی (جنوب شرق اصفهان)
مهدیه شیرزاده
حسین وزیری مقدم
علی بهرامی
2 13980523191529 تحلیل¬ارتباط سایزموتکتونیک در زون بخاردن-قوچان با بی¬نظمی¬های هندسی زلزله¬ها
جواد بیگلری
عباس کنگی
عبدالرضا جعفریان
3 13980813193277 تاثیر ویژگی های ریزرخساره ای و دیاژنزی در کنترل کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان گازی گورزین، حوضه زاگرس، جنوب ایران
کریم ممبنی
نصراله عباسی
احمد یحیایی
4 13980612191912 تعیین موقعیت لایه بهره ده نفتی بر اساس پارامترهای پتروفیزیکی مخزن و با استفاده از روش تخمین کریجینگ شاخص در یکی از میدان های نفتی ایران
فرحناز صابری
فرهاد محمدتراب
کیومرث طاهری
5 13980524191539 بررسی حوادث زیستی قاعده های زمانی کنیاسین و سانتونین سازند سورگاه،چاه ماله کوه و سرکان، جنوب باختری خرم آباد
محمد حدادی
محمد وحیدی نیا
محمد قرایی
میثم شفیعی اردستانی
6 13981014204499 مطالعه بلوغ و مسیر مهاجرت با استفاده از مدل¬سازی دوبعدی در تعدادی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول
اشکان ملکی
سید علی معلمی
محمدحسین صابری
محمد حسن جزایری

شماره 16 سال 8 پاییز - زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970820165509 زیست چینه‌نگاری و ریزرخساره‌های سازند آسماری در یال شمالی تاقدیس خامی (شمال گچساران)
منا رحیم‌آبادی
حسین وزیری مقدم
فرزاد ستوهیان
علی صیرفیان
2 13971121177493 شواهد زمین¬ساخت ترافشاری در حوضه¬های رسوبی شمال باختر ایران مرکزی بر اساس داده¬های لرزه¬نگاری بازتابی و شاخص¬های ژئومورفیک
محمد مختاری
سید احمد علوی
لیلا مهشادنیا
3 13981123215384 زیست چینه‌نگاری و ریزرخساره‌های سازند‌ داریان در برش شرق گچساران (تاقدیس آنه)
سمانه سلیمانی احمدی
حسین وزیری مقدم
علی طاهری
4 13980903193615 علل پیدایش نفت سنگین در خلیج فارس
علیرضا بشری
5 13990429238397 تفسیر محیط رسوبی و عوامل موثر بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان
آراد کیانی
محمدحسین صابری
بهمن زارع نژاد
الهام اسدی مهماندوستی
نسیم رحمانی
6 13980327190181 ارزیابی زایش نفت، بازسازي تاریخچه تدفین و بلوغ حرارتی با استفاده از داده هاي پیرولیز راك ایول و مدل آرنیوس در یکی از چاههای میدان نفتی پارسی
ابوذر بازوندی
بیژن ملکی
سعیده سنماری
پرویز آرمانی

شماره 15 سال 8 بهار - تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980208178976 افزايش حجم و شوري آبهاي توليدي چاههاي نفت و گاز، مطالعه موردي: مخزن گازي مزدوران
رحیم باقری
مهدی میری
فرشید خبیری
محمدرضا اخلاقی
2 13980214179088 مطالعه اثرات تغييرات فشار متوالي بر خواص پتروفيزيکي سنگ مخازن کربناته
علی مرادزاده
یاسر سلیمی دلشاد
عزت اله کاظم زاده
عباس مجدی
3 13980215179111 بازسازی شرایط محیط رسوبی دیرینه و شناسایی سکانس های رسوبی موجود در سازند قم براساس میکروفاسیس¬ها در ناحیه کهک (جنوب غرب قم)
مهدیه مهیاد
حسین وزیری مقدم
4 13980216179129 بررسي ساختار منافذ و خصوصيات فرکتال سنگ هاي کربناته ريز دانه‌ي گرو و سرگلو با استفاده از آناليز جذب در فشار پايين نيتروژن
سید علی معلمی
محمدابراهیم شبانی
هرمز قلاوند
زیبا زمانی پزوه
5 13980216179131 تلفیق شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ردیابی خودکار احتمال گسل نازک شده، جهت شناسایی، تفسیر و استخراج گسل‌ها
علیرضا غضنفری
حسین محمدرضائی
حمیدرضا انصاری
6 13980216179132 تلفیق روش¬های مختلف (لورنز، لوسیا، امافول) در تعیین گونه های سنگی و واحدهای جریانی در سازند رازک با سن میوسن پایینی در میدان گازی سرخون، حوضه رسوبی زاگرس، جنوب شرقی ایران
محمدحسین صابری
میلاد کرمپورحسنوند
سید علی معلمی

شماره 14 سال 7 پاییز - زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396092517431919676 مطالعه نقش مدلسازی هرزروی و نمودار تصویرگر FMIدر تعیین شکستگی های مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
کیومرث طاهری
محمدرضا رسایی
عباس اشجعی
2 139611181156460681 محاسبه مدول¬های الاستیک و پارامتر¬های مقاومتی سنگ و بررسی رابطه آنها با میزان تخلخل در سازند دالان در یکی از چاه¬های میدان گازی پارس جنوبی
رضا خوشنویس زاده
علیرضا حاجیان
احسان لرکی
3 1396111712234460668 تغييرات رخساره ای، ضخامتی و سرشت نمایی سازند عرب (سورمه) در بخش شرقی خلیج فارس
علیرضا بشری
4 13961228103334101384 زیست¬چینه نگاری و ریز رخساره¬های سازند آسماری در تاقدیس لار (شمال¬خاوری گچساران): تطابق زیست¬چینه¬ای
میثم براری خارکشی
علی صیرفیان
حسین وزیری مقدم
روح الله شب افروز
5 1396110912135850530 بهبود شناسایی کانال‌ مدفون، با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و نشانگرهای لرزه‌ای
علیرضا غضنفری
عبدالرحیم جواهریان
مجتبی صدیق عربانی
6 1397020415624101784 زيست‌چينه‌نگاري سازند گورپي‌ بر مبناي روزن‌داران پلانکتون با تاکید بر مرز کرتاسه - پالئوژن در برش جهانگيرآباد، کبیرکوه لرستان، جنوب‌غرب ایران
علیرضا عاشوری
سمیرا رحیمی
عباس صادقی
عباس قادری

شماره 13 سال 7 بهار - تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13960127951165660 تحليل شکستگي‌هاي سازند آسماري تاقديس دارا، به عنوان مدل آنالوگ مخازن هيدروکربني زير سطحي آسماري
سعید محمدی اصل
علی فرضی پور صائین
قدرت الله شفیعی
2 13970210101652101893 بررسي زيست چينه¬نگاري و ريز رخساره¬هاي سازندهاي شهبازان و آسماري (گذر از ائوسن به اليگوسن) در نهشته¬هاي کربناته شمال فروافتادگي دزفول، حوضه رسوبي زاگرس
سپیده غلام پور موگهی
حسین وزیری مقدم
ناصر ارزانی
افشین ارمون
3 13970210114829101895 انقلاب نفتي شيل و تأثير آن بر کاهش قيمت نفت وگاز گزارش تحلیلی
علیرضا بشری
4 139604141029336794 بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی و ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گورپی درتعدادی از میادین واقع در شمال غرب خلیج فارس
محمد رضا کمالی
محمود معماریانی
احسان حسینی
آرزو کرمی
5 139606182151277984 شبیه سازی پارامترهای مخزنی تخلخل و تراوایی با استفاده از روش شبیه سازی گوسی متوالی توأم در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
بهاره فریدونی
محمد مختاری
6 13960621721488019 مطالعه موردی تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از لاگ NMR در یکی از میادین جنوب غربی ایران
هدایت اله طیبی
بهرام حبیب نیا

شماره 12 سال 6 پاییز - زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139601301116295697 مدل سازی ساختاری و برآورد تنش‎های تکتونیکی میدان نفتی لالی در فروافتادگی دزفول
نسرین کیانی زاده
بهزاد زمانی
رحیم کدخدائی
حسین طالبی
2 13951111185514812 زیست چینه نگاری، بررسی ریزرخساره¬ها و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری (به کمک نرم افزار سیکلولاگ) در میدان نفتی قلعه نار، حوضه زاگرس
عادل نیسی
علی غبیشاوی
محمد اله کرم پوردیل
3 13951016205254492 تجزیه و تحلیل گونه های سنگی الکتریکی مخزن بنگستان در میدان نفتی مارون
ابوذر محسنی پور
بهمن سلیمانی
احسان ابهرک پور
قدرت الله نیکخواه
4 139603051212406136 طبقه بندی ژنتیکی نفت‌های میادین شرق خلیج فارس با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز نمونه‌های آسفالتین
مرتضی طاهری نژاد
مرتضی آسمانی
احمدرضا ربانی
5 139603061344266148 منشا گازهای هیدروکربوری گل¬فشان¬های خشکی سواحل مکران ایران
مهین فرهادیان بابادی
بهزاد مهرابی
آدریانو مازینی
الینا پلودتکینا
عطا شاکری
6 139601142242595488 زیست¬چینه¬نگاری و محیط رسوبی سازند آسماری در برش روستای دوان، شمال کازرون
مسعود خوشنود
حسین وزیری مقدم

شماره 11 سال 6 بهار - تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139512231139205336 تجزیه و تحلیل رخساره¬های الکتریکی سازند سروک (کرتاسه میانی) با روش MRGC و مطابقت با ریزرخساره‌های رسوبی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب
زهرا اقبال کیانی
طاهر گلی
علی حسین جلیلیان
رحیم کدخدائی
2 13951111121064808 زيست چينه نگاري و چينه نگاري سکانسي سازند سروک در تاقديس فهليان (جنوب ياسوج)
3 139511241211104979 ارتباط ریز رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز با کیفیت مخزنی سازند جهرم در چاه شماره 11، میدان نفتی گلخاری، حوضه ی زاگرس
مریم سیناپور
ناصر ارزانی
4 139512221148475280 ميدان نفتی الخليج قطر با ویژگی تله دیاژنتیکی و احتمال گسترش ان بسمت ابهای ایران در خلیج فارس
علیرضا بشری
5 139508011610453694 مدلسازی هرزروی گل حفاری در سازند آسماری با استفاده از روش زمين آمار در محيط نرم افزار RMS در يکی از ميادين نفتی جنوب غربی ايران
کیومرث طاهری
فرهاد محمد تراب
6 13951223124605339 تخمين اشباع آب سازندي با استفاده از رگرسيون قطعه‌اي غيرخطي، آناليز خوشه‌اي و روش شبيه سازي مونت کارلو در يکي از مخازن هيدروکربوري جنوب غربي ايران
هادی فتاحی
زهر ورمزیاری
مصطفی یوسفی راد

شماره 10 سال 5 پاییز - زمستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13950707121693460 مطالعه ژئوشميايي تشکيل ميان لايه هاي قيري در مخزن بنگستان در ميدان نفتي کوپال
sima torabi
2 139507101025313481 ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در زون ايذه (منطقه ايذه)، حوضه رسوبي زاگرس
مجمد رضا طاهری
علی اضغر غبیشاوی
3 13950710125403485 ارزيابي ژئوشيميايي نفت هاي خام مخازن سروک و فهليان با استفاده از داده هاي بيومارکري در يکي از ميادين نفتي دشت آبادان
سید علی معلمی
مهناز امیرحسینی
عزیز اله حبیبی
4 13950711105363493 کاربرد روش هاي خوشه سازي (MRGC, AHC, DC, SOM) درتعيين تراوايي سنگ مخزن کربناته، سازند ايلام در جنوب غرب ايران
سید علی معلمی
فرهاد خوشبخت
سکینه نقدی
5 139507131052213550 چينه نگاري زيستي، محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند آسماري درچاه شماره 4 ميدان نفتي لب سفيد (شمال فرو افتادگي دزفول، جنوب غرب لرستان) و تنگ لنده (کوه سفيد، شمال غرب دهدشت)
صلاح الدین عرب پور
علی صیرفیان
علی رحمانی
6 139507131147573551 زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در ناحيه سمغان، شمال کازرون و تطابق با برش¬هاي ديگر در حوضه زاگرس
مهرناز رحیم زاده
علی صیرفیان
علی رحمانی

شماره 9 سال 5 بهار - تابستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139503091026302423 تحليل سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري در ميدان نفتي مارون (بر اساس تفسير نتايج نمودارهای تصويرگر
میثم فارسی مدان
محمدرضا مهدور
زهرا کمالی
2 13950309112412424 مدل سازی سه بعدی زمين شناسی دو زون در بخش شرقی ميدان نفتی اهواز
راضیه دوستی ایرانی
مریم پیروی
محمد رحیم کریمی
مهدی دوستی ایرانی
3 13950309113322425 ارائه يک روش جايگزين در فيزيک سنگ رقومي استاندارد با استفاده از بازسازي 3بعدي تصاوير 2بعدي
صادق کریم پولی
پژمان طهماسبی
4 13950310931302428 ريز رخساره ها و مدل رسوبی سازند آسماری (اليگوسن) در شمال غرب روستای دريس (غرب استان فارس) و مقايسه ضخامت، سن و محيط رسوبی با سه برش ديگر در حوضه زاگرس
سمیر اخزری
علی صیرفیان
5 139503101032552430 مقايسه تفسير لاگ‌های تصويرگر با مطالعه مغزه‌ها در آشکارسازی شکستگی‌های مخازن نفتی (مطالعه موردی مخزن آسماری ميدان آغاجاری)
معصومه وطن دوست
علی فرضی پور صائین
اسماعیل سالاروند
6 139503101114442431 تصحيح داده هاي انعکاس ويترينيت اندازه‌گيري شده با استفاده از روش "تحول فلورسانس زايي چندماسرالي" و استفاده از آن ها در مدل سازي يک بعدي چاه بينک-4
محمد کسائی نجفی
فرامرز شعبانی
مریم میرشاهانی
بیوک قربانی
ارسلان زینل زاده

شماره 8 سال 4 پاییز 1393

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1394111311100982 بررسي رفتار و پارامتر‌هاي تحکيمي خاک رس کائولينيت آلوده به مشتقات نفتي
معصومه زنجرانی فراهانی
امیر حمیدی
2 139411141131241009 مطالعه تاثير فشار بر روي ضريب سيمان شدگي سنگ هاي كربناته در واحدهاي جريان هيدروليكي
حبیب اله صدیقی
کاظم سعادت
محمد رضا اصفهانی
عزت اله کاظم زاده
3 139411171138161037 مقايسه رخساره‌هاي الكتريكي با گونه‌هاي سنگي تعيين شده به روش واحدهاي همسان جرياني سازند كنگان در يکي از ميادين گازي خليج فارس
حیدر صائمی
وحید توکلی
حسن اشراقی
4 139411171148251038 چينه نگاري زيستي و پالئواکولوژي سازند آسماري در تنگ شيوي در يال شمال غربي تاقديس نودان واقع در شمال شهر کازرون (فارس داخلي) و مقايسه سني با سه برش ديگر در نواحي فارس ساحلي و زون ايذه
الهه ستاری
5 13941117123551039 مدل‎سازي عددي چين‎خوردگي ميدان نفتي لالي(جنوب باختر ايران) با استفاده از روش المان محدود
بهزاد زمانی
6 139411171215351040 چينه نگاري سنگي و محيط رسوبي سازند جهرم در دو تاقديس جهرم و تودِج
رضا صادقی
محمد حسین خواجوئی
مریم جوکار

شماره 7 سال 3 بهار 1393

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13941126121481088 مطالعه پتروگرافي و پتروفيزيکي سازندهاي کربناته پرمو- ترياس (دالان و کنگان) در محدوده کمان قطر واقع در خليج فارس
علیرضا بشری
2 1394112794171103 بايوستراتيگرافي مرز کرتاسه-پالئوژن در برش چهارده (زون ايذه، خوزستان)
نسرین هداوند خانی
عباس صادقی
علیرضا طهماسبی
محمد حسین آدابی
3 13941127922191104 بررسي شيل‌هاي سازند گرو در منطقه لرستان به عنوان منابع نامتعارف هيدروکربني
امینه لطفی یار
علی چهرازی
نادر ثابتی
4 13941127938131105 مقايسه پتانسيل مخزني سازندهاي سورمه و دالان در خليج فارس
5 13941127102561107 ريز رخساره ها و پالئواکولوژي سازند آسماري در يال جنوب شرقي تاقديس خامي (شرق گچساران) و مقايسه با دو برش ديگر از سازند آسماري در حوضه زاگرس
همتا رنجبر
علی رحمانی
6 139411271023391108 تحليل پايداري ديواره چاه در زمان حفاري با استفاده از مدل ژئومکانيکي و نرم افزار FLAC3D در مخزن آسماري ميدان نفتي اهواز
محمد میرانی

شماره 6 سال 3 پاییز 1392

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1394112712971112 تعیین محدوده¬ی¬ تنش¬ برجا در اطراف چاه¬های آسیب¬دیده¬ی¬ میدان نفتی مارون
میثم فارسی مدان
مرتضی احمدی
کاوه آهنگری
جاسم دشت بزرگی
2 139411271221261113 بررسی ژئوشیمیایی و تعیین خانواده¬های نفتی مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان
سید حسین حسینی
3 1394112891991114 تخمین سرعت امواج صوتی با استفاده از روش¬های هوشمند و روش خوشه-بندی گراف پایه با توان تفکیک چندگانه: مطالعه موردی دریکی از میادین جنوب ایران
مرتضی نوری
مینا کریمی خالدی
4 1394120193221125 محاسبه عددی تانسور تراوایی در مخازن شکافدار
سیما جلیلی رئوف
حسین معماریان
محمد رضا رسائی
بهزاد تخم چی
5 13941201102511129 زون‌بندي مخزن با استفاده از روش تفکيک تخلخل مفيد و غيرمفيد در يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران؛ با نگرش ويژه به نمودارهای مقاومت
جواد هنرمند
ژیلا رضائیان دلوئی
ارسلان زینل زاده
6 139412011018511130 مطالعه جامع لایه های شیلی سازند بورگان بانگرش به مسئله پایداری دیواره چاه
محمد سلیمانی
سعیده رعیت دوست

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 20 رکورد)