فهرست مقالات


شماره 15 سال 8 بهار - تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980208178976 افزايش حجم و شوري آبهاي توليدي چاههاي نفت و گاز، مطالعه موردي: مخزن گازي مزدوران
رحیم باقری
مهدی میری
فرشید خبیری
محمدرضا اخلاقی
2 13980214179088 مطالعه اثرات تغييرات فشار متوالي بر خواص پتروفيزيکي سنگ مخازن کربناته
علی مرادزاده
یاسر سلیمی دلشاد
عزت اله کاظم زاده
عباس مجدی
3 13980215179111 بازسازی شرایط محیط رسوبی دیرینه و شناسایی سکانس های رسوبی موجود در سازند قم براساس میکروفاسیس¬ها در ناحیه کهک (جنوب غرب قم)
امراله صفری
مهدیه مهیاد
حسین وزیری مقدم
علی صیرفیان
4 13980216179129 بررسي ساختار منافذ و خصوصيات فرکتال سنگ هاي کربناته ريز دانه‌ي گرو و سرگلو با استفاده از آناليز جذب در فشار پايين نيتروژن
سید علی معلمی
محمدابراهیم شبانی
هرمز قلاوند
زیبا زمانی پزوه
5 13980216179131 تلفیق شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ردیابی خودکار احتمال گسل نازک شده، جهت شناسایی، تفسیر و استخراج گسل‌ها
علیرضا غضنفری
حسین محمدرضائی
حمیدرضا انصاری
6 13980216179132 تلفیق روش¬های مختلف (لورنز، لوسیا، امافول) در تعیین گونه های سنگی و واحدهای جریانی در سازند رازک با سن میوسن پایینی در میدان گازی سرخون، حوضه رسوبی زاگرس، جنوب شرقی ایران
محمدحسین صابری
میلاد کرمپورحسنوند
سید علی معلمی

شماره 14 سال 7 پاییز - زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396092517431919676 مطالعه نقش مدلسازی هرزروی و نمودار تصویرگر FMIدر تعیین شکستگی های مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
کیومرث طاهری
محمدرضا رسایی
2 139611181156460681 محاسبه مدول¬های الاستیک و پارامتر¬های مقاومتی سنگ و بررسی رابطه آنها با میزان تخلخل در سازند دالان در یکی از چاه¬های میدان گازی پارس جنوبی
رضا خوشنویس زاده
علیرضا حاجیان
احسان لرکی
3 1396111712234460668 تغييرات رخساره ای، ضخامتی و سرشت نمایی سازند عرب (سورمه) در بخش شرقی خلیج فارس
علیرضا بشری
4 13961228103334101384 زیست¬چینه نگاری و ریز رخساره¬های سازند آسماری در تاقدیس لار (شمال¬خاوری گچساران): تطابق زیست¬چینه¬ای
میثم براری خارکشی
علی صیرفیان
حسین وزیری مقدم
روح الله شب افروز
5 1396110912135850530 بهبود شناسایی کانال‌ مدفون، با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و نشانگرهای لرزه‌ای
علیرضا غضنفری
عبدالرحیم جواهریان
مجتبی صدیق عربانی
6 1397020415624101784 زيست‌چينه‌نگاري سازند گورپي‌ بر مبناي روزن‌داران پلانکتون با تاکید بر مرز کرتاسه - پالئوژن در برش جهانگيرآباد، کبیرکوه لرستان، جنوب‌غرب ایران
علیرضا عاشوری
سمیرا رحیمی
عباس صادقی
عباس قادری

شماره 13 سال 7 بهار - تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13960127951165660 تحليل شکستگي‌هاي سازند آسماري تاقديس دارا، به عنوان مدل آنالوگ مخازن هيدروکربني زير سطحي آسماري
سعید محمدی اصل
علی فرضی پور صائین
قدرت الله شفیعی
2 13970210101652101893 بررسي زيست چينه¬نگاري و ريز رخساره¬هاي سازندهاي شهبازان و آسماري (گذر از ائوسن به اليگوسن) در نهشته¬هاي کربناته شمال فروافتادگي دزفول، حوضه رسوبي زاگرس
سپیده غلام پور موگهی
حسین وزیری مقدم
ناصر ارزانی
افشین ارمون
3 13970210114829101895 انقلاب نفتي شيل و تأثير آن بر کاهش قيمت نفت وگاز گزارش تحلیلی
علیرضا بشری
4 139604141029336794 بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی و ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گورپی درتعدادی از میادین واقع در شمال غرب خلیج فارس
محمد رضا کمالی
محمود معماریانی
احسان حسینی
آرزو کرمی
5 139606182151277984 شبیه سازی پارامترهای مخزنی تخلخل و تراوایی با استفاده از روش شبیه سازی گوسی متوالی توأم در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
بهاره فریدونی
محمد مختاری
6 13960621721488019 مطالعه موردی تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از لاگ NMR در یکی از میادین جنوب غربی ایران
هدایت اله طیبی
بهرام حبیب نیا

شماره 12 سال 6 پاییز - زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139601301116295697 مدل سازی ساختاری و برآورد تنش‎های تکتونیکی میدان نفتی لالی در فروافتادگی دزفول
نسرین کیانی زاده
بهزاد زمانی
رحیم کدخدائی
حسین طالبی
2 13951111185514812 زیست چینه نگاری، بررسی ریزرخساره¬ها و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری (به کمک نرم افزار سیکلولاگ) در میدان نفتی قلعه نار، حوضه زاگرس
عباس قادری
عادل نیسی
علی غبیشاوی
محمد اله کرم پوردیل
3 13951016205254492 تجزیه و تحلیل گونه های سنگی الکتریکی مخزن بنگستان در میدان نفتی مارون
ابوذر محسنی پور
بهمن سلیمانی
احسان ابهرک پور
قدرت الله نیکخواه
4 139603051212406136 طبقه بندی ژنتیکی نفت‌های میادین شرق خلیج فارس با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز نمونه‌های آسفالتین
مرتضی طاهری نژاد
مرتضی آسمانی
احمدرضا ربانی
5 139603061344266148 منشا گازهای هیدروکربوری گل¬فشان¬های خشکی سواحل مکران ایران
مهین فرهادیان بابادی
بهزاد مهرابی
آدریانو مازینی
الینا پلودتکینا
عطا شاکری
6 139601142242595488 زیست¬چینه¬نگاری و محیط رسوبی سازند آسماری در برش روستای دوان، شمال کازرون
مسعود خوشنود
حسین وزیری مقدم

شماره 11 سال 6 بهار - تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139512231139205336 تجزیه و تحلیل رخساره¬های الکتریکی سازند سروک (کرتاسه میانی) با روش MRGC و مطابقت با ریزرخساره‌های رسوبی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب
زهرا اقبال کیانی
طاهر گلی
علی حسین جلیلیان
رحیم کدخدائی
2 13951111121064808 زيست چينه نگاري و چينه نگاري سکانسي سازند سروک در تاقديس فهليان (جنوب ياسوج)
امیر احمدی حیدری
علی صیرفیان
3 139511241211104979 ارتباط ریز رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز با کیفیت مخزنی سازند جهرم در چاه شماره 11، میدان نفتی گلخاری، حوضه ی زاگرس
مریم سیناپور
ناصر ارزانی
علی صیرفیان
4 139512221148475280 ميدان نفتی الخليج قطر با ویژگی تله دیاژنتیکی و احتمال گسترش ان بسمت ابهای ایران در خلیج فارس
علیرضا بشری
5 139508011610453694 مدلسازی هرزروی گل حفاری در سازند آسماری با استفاده از روش زمين آمار در محيط نرم افزار RMS در يکی از ميادين نفتی جنوب غربی ايران
کیومرث طاهری
فرهاد محمد تراب
6 13951223124605339 تخمين اشباع آب سازندي با استفاده از رگرسيون قطعه‌اي غيرخطي، آناليز خوشه‌اي و روش شبيه سازي مونت کارلو در يکي از مخازن هيدروکربوري جنوب غربي ايران
هادی فتاحی
زهر ورمزیاری
مصطفی یوسفی راد

شماره 10 سال 5 پاییز - زمستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13950707121693460 مطالعه ژئوشميايي تشکيل ميان لايه هاي قيري در مخزن بنگستان در ميدان نفتي کوپال
sima torabi
2 139507101025313481 ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در زون ايذه (منطقه ايذه)، حوضه رسوبي زاگرس
مجمد رضا طاهری
علی اضغر غبیشاوی
3 13950710125403485 ارزيابي ژئوشيميايي نفت هاي خام مخازن سروک و فهليان با استفاده از داده هاي بيومارکري در يکي از ميادين نفتي دشت آبادان
سید علی معلمی
مهناز امیرحسینی
عزیز اله حبیبی
4 13950711105363493 کاربرد روش هاي خوشه سازي (MRGC, AHC, DC, SOM) درتعيين تراوايي سنگ مخزن کربناته، سازند ايلام در جنوب غرب ايران
سید علی معلمی
فرهاد خوشبخت
سکینه نقدی
5 139507131052213550 چينه نگاري زيستي، محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند آسماري درچاه شماره 4 ميدان نفتي لب سفيد (شمال فرو افتادگي دزفول، جنوب غرب لرستان) و تنگ لنده (کوه سفيد، شمال غرب دهدشت)
صلاح الدین عرب پور
علی صیرفیان
علی رحمانی
6 139507131147573551 زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در ناحيه سمغان، شمال کازرون و تطابق با برش¬هاي ديگر در حوضه زاگرس
مهرناز رحیم زاده
علی صیرفیان
علی رحمانی

شماره 9 سال 5 بهار - تابستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139503091026302423 تحليل سيستماتيك شكستگي‌هاي مخزن آسماري در ميدان نفتي مارون (بر اساس تفسير نتايج نمودارهای تصويرگر
میثم فارسی مدان
محمدرضا مهدور
زهرا کمالی
2 13950309112412424 مدل سازی سه بعدی زمين شناسی دو زون در بخش شرقی ميدان نفتی اهواز
راضیه دوستی ایرانی
علی کدخدائی
مریم پیروی
محمد رحیم کریمی
مهدی دوستی ایرانی
3 13950309113322425 ارائه يک روش جايگزين در فيزيک سنگ رقومي استاندارد با استفاده از بازسازي 3بعدي تصاوير 2بعدي
صادق کریم پولی
پژمان طهماسبی
4 13950310931302428 ريز رخساره ها و مدل رسوبی سازند آسماری (اليگوسن) در شمال غرب روستای دريس (غرب استان فارس) و مقايسه ضخامت، سن و محيط رسوبی با سه برش ديگر در حوضه زاگرس
سمیر اخزری
علی صیرفیان
5 139503101032552430 مقايسه تفسير لاگ‌های تصويرگر با مطالعه مغزه‌ها در آشکارسازی شکستگی‌های مخازن نفتی (مطالعه موردی مخزن آسماری ميدان آغاجاری)
معصومه وطن دوست
علی فرضی پور صائین
اسماعیل سالاروند
6 139503101114442431 تصحيح داده هاي انعکاس ويترينيت اندازه‌گيري شده با استفاده از روش "تحول فلورسانس زايي چندماسرالي" و استفاده از آن ها در مدل سازي يک بعدي چاه بينک-4
محمد کسائی نجفی
فرامرز شعبانی
مریم میرشاهانی
بیوک قربانی
ارسلان زینل زاده

شماره 8 سال 4 پاییز 1393

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1394111311100982 بررسي رفتار و پارامتر‌هاي تحکيمي خاک رس کائولينيت آلوده به مشتقات نفتي
معصومه زنجرانی فراهانی
امیر حمیدی
2 139411141131241009 مطالعه تاثير فشار بر روي ضريب سيمان شدگي سنگ هاي كربناته در واحدهاي جريان هيدروليكي
حبیب اله صدیقی
کاظم سعادت
محمد رضا اصفهانی
عزت اله کاظم زاده
3 139411171138161037 مقايسه رخساره‌هاي الكتريكي با گونه‌هاي سنگي تعيين شده به روش واحدهاي همسان جرياني سازند كنگان در يکي از ميادين گازي خليج فارس
حیدر صائمی
وحید توکلی
حسن اشراقی
4 139411171148251038 چينه نگاري زيستي و پالئواکولوژي سازند آسماري در تنگ شيوي در يال شمال غربي تاقديس نودان واقع در شمال شهر کازرون (فارس داخلي) و مقايسه سني با سه برش ديگر در نواحي فارس ساحلي و زون ايذه
الهه ستاری
5 13941117123551039 مدل‎سازي عددي چين‎خوردگي ميدان نفتي لالي(جنوب باختر ايران) با استفاده از روش المان محدود
بهزاد زمانی
علی کدخدائی
6 139411171215351040 چينه نگاري سنگي و محيط رسوبي سازند جهرم در دو تاقديس جهرم و تودِج
رضا صادقی
محمد حسین خواجوئی
مریم جوکار

شماره 7 سال 3 بهار 1393

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13941126121481088 مطالعه پتروگرافي و پتروفيزيکي سازندهاي کربناته پرمو- ترياس (دالان و کنگان) در محدوده کمان قطر واقع در خليج فارس
علیرضا بشری
2 1394112794171103 بايوستراتيگرافي مرز کرتاسه-پالئوژن در برش چهارده (زون ايذه، خوزستان)
نسرین هداوند خانی
عباس صادقی
علیرضا طهماسبی
محمد حسین آدابی
3 13941127922191104 بررسي شيل‌هاي سازند گرو در منطقه لرستان به عنوان منابع نامتعارف هيدروکربني
امینه لطفی یار
علی چهرازی
نادر ثابتی
4 13941127938131105 مقايسه پتانسيل مخزني سازندهاي سورمه و دالان در خليج فارس
5 13941127102561107 ريز رخساره ها و پالئواکولوژي سازند آسماري در يال جنوب شرقي تاقديس خامي (شرق گچساران) و مقايسه با دو برش ديگر از سازند آسماري در حوضه زاگرس
همتا رنجبر
علی رحمانی
6 139411271023391108 تحليل پايداري ديواره چاه در زمان حفاري با استفاده از مدل ژئومکانيکي و نرم افزار FLAC3D در مخزن آسماري ميدان نفتي اهواز
محمد میرانی
بهرام حبیب نیا

شماره 6 سال 3 پاییز 1392

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1394112712971112 تعیین محدوده¬ی¬ تنش¬ برجا در اطراف چاه¬های آسیب¬دیده¬ی¬ میدان نفتی مارون
میثم فارسی مدان
مرتضی احمدی
کاوه آهنگری
جاسم دشت بزرگی
2 139411271221261113 بررسی ژئوشیمیایی و تعیین خانواده¬های نفتی مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان
سید حسین حسینی
3 1394112891991114 تخمین سرعت امواج صوتی با استفاده از روش¬های هوشمند و روش خوشه-بندی گراف پایه با توان تفکیک چندگانه: مطالعه موردی دریکی از میادین جنوب ایران
مرتضی نوری
مینا کریمی خالدی
4 1394120193221125 محاسبه عددی تانسور تراوایی در مخازن شکافدار
سیما جلیلی رئوف
حسین معماریان
محمد رضا رسائی
بهزاد تخم چی
5 13941201102511129 زون‌بندي مخزن با استفاده از روش تفکيک تخلخل مفيد و غيرمفيد در يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران؛ با نگرش ويژه به نمودارهای مقاومت
جواد هنرمند
ژیلا رضائیان دلوئی
ارسلان زینل زاده
6 139412011018511130 مطالعه جامع لایه های شیلی سازند بورگان بانگرش به مسئله پایداری دیواره چاه
محمد سلیمانی
سعیده رعیت دوست

شماره 5 سال 3 بهار 1392

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139412251053571430 • سنجش حساسیت سازند کربناته فهیلان توسط تزریق سیال های قلیائی وارزیابی میزان آسیب سازند
علی حسنی
سید علی مرتضوی
2 139412251142201433 ارائه راهکاری جدید در مدل سازی رخساره های سنگی با استفاده از روش زنجیره مارکوف در یکی از میادین نفتی ایران ارکوف در یکی از
هانیه نیکو گفتار
عباس بحرودی
بهزاد تخم چی
غلامحسین نوروزی
3 13950107104141485 ساخت نگار لیتو لوژی با رویکرد خوشه بندی-تخمین در چاه های یک میدان نفتی جنوب ایران
ساره صدیق
مهرنوش علی پور شهسواری
حسین معماریان
بهزاد تخم چی
4 139501071150221486 مقایسه نتایج حاصل از نمودار تصویری با داده های مقاطع نازک در یکی از میادین شرق حوضه کپه داغ FMS
زهرا شمشیری
فریدون سحابی
غلامحسین نوروزی
حسین معماریان
5 13950114122501487 بکار گیری مدل ترکیبی وداده کاوی مکانی جهت تشخیص تراوش های هیدرو کربنی با استفاده از داده های ابر طیفی Hyperionواسپکترومتری میدانی on
محمد حمزه
علی شکاری فرد
علی درویش بلورانی
سید کاظم علوی پناه
فروغ بیک
حسین نصیری
6 139501151118481496 بهبود روش LET وبه کار گیری آن در مدل سازی منحنی های تراوائی نسبی سنگ یکی از مخازن هیدرو کربوری کشور
غلامرضا بشیری

شماره 4 سال 2 پاییز - زمستان 1391

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139501221046171524 مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر تغییرات محیط رسوبی بر پتانسیل هیدرو کربنی سازند پابده در میدان نفتی منصوری
بهرام علیزاده
ندا جنت مکان
هرمز قلاوند
محمد حسین حیدری فرد
2 13950122116461525 چینه نگاری چرخه ای وتطابق مخزنی رسوبات الیگو-میوسن (سازند آسماری)در میدان نفتی مارون ،حوضه ی زاگرس
شهرام آورجانی
اسداله محبوبی
حسن امیری بختیار
3 139501241128311950 زیست چینه نگاری وریز رخساره ها سازند آسماری در حوضه زاگرس : تطابق زمانی ومحیطی
تهمینه خانعلی
4 139501251030521969 سنگ چینه وزیست چینه واحد های دالان بالائی وکنگان زیرین در ناحیه خلیج فارس با نگرشی ویژه بر مرز پرموتریاس
سعیده منیبی
نواب خدائی
زیبا زمانی پژوه
5 139501251120501970 تشخیص سطوح سیالات مخزنی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته نگار مقاومت ویژه
امیر ملا جان
مصطفی جاوید
حسین معماریان
بهزاد تخم چی
6 139501291014311975 پیش بینی نفوذ پذیری کلینکنبرگ با استفاده از نفوذ پذیری مطلق گاز در سنگ های کربناته مخازن هیدرو کربوری جنوب غرب ایران
حمید شریفی گلویک
7 13950129104811976 مقایسه ی پارامتر های پیرولیز راک –اول وبایو مارکر ها: مطالعه موردی سنگ منشا هورن والی سیلتستون، مرکز استرالیا
مهدی شیری
سید رضا موسوی حرمی
محمد رضا رضائی
علی کدخدائی

شماره 3 سال 2 بهار - تابستان 1391

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139502041048482027 مدل سازی معکوس با استفاده از روابط کاستر وتوکسوز جهت تخمین در صد حفره ها ونوع ان ها در سنگ های کربناته
اصغر نادری
مصطفی حیدری
ایرج مداحی
ناصر کشاورز فرج خواه
2 13950204113382028 فرایند های دیاژنزی کنترل کننده کیفیت مخزنی توالی کربناته سازند آسماری در میدان چشمه خوش ،جنوب غرب ایران
جواد هنرمند
عبدالحسین امینی
3 139502041152152030 ارزیابی پترو فیزیکی وتعیین گونه های مخزنی عضو غار در میدان نفتی ابوذر خلیج فارس
مهرناز نصیری
علی کدخدائی
محمدرضا رجلی نوده
4 13950207115342041 مدل سازی تخلخل توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ومقایسه آن با شبکه عصبی چند لایه ورگرسیون خطی چند گانه در میدان نفتی آزاد گان
عطیه مظاهری طرئی
حسین معماریان
بهزاد تخم چی
بهزاد مشیری
5 13950207113572042 عملکرد شاخص تخلخل ثانویه در بهبود تخمین نفوذ پذیری از نمودار های پترو فیزیکی به کمک روش های هوش مصنوعی وتکنیک فازی در مخزن سورمه میدان نفتی بلال
سجاد کاظم شیرودی
مرتضی خانیان
6 13950207114772043 ارائه یک روش جامع برای تعیین ضریب اهمیت عوامل زمین شناسی،محیط زیست واقتصادی برای بکار گیری فناوری چاه نفتی هوشمند
تورج بهروز
سید مهدیا مطهری
مهدی ندری پری
7 13950207115792044 مطالعه ژئوشیمیائی وتاثیر کانی ماتریکس بر پتانسیل سنگ های منشاء احتمالی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان
بهرام علیزاده
نسیم آزاد بخت
سید حسین حسینی
الهام ترهنده
8 13950207128382045 ارزیابی مخزنی سازند کنگان با استفاده از مطالعات پترو فیزیکی وپترو گرافی در یکی از میادین خلیج فارس
سید نظام الدین طبیبی
حسین اصیلیان مهابادی
بهرام موحد
حسن حاجی حسنلو

شماره 2 سال 1 پاییز - زمستان 1390

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13950219935292202 تخمین نمودارهای تراوایی نسبی آب –نفت با استفاده از داده های فشار مویینگی در یکی از مخازن کربناته ایران
بابک شعبانی
عزت اله کاظم زاده
2 13950219946112203 بکار گیری روش های تشخیص الگو جهت شناسائی سیالات مخزنی با استفاده از داده های پترو فیزیکی
امیر ملا جان
حسین معماریان
بهزاد تخم چی
3 13950219954512205 مطالعه ژئوشیمیائی وپترو فیزیکی بر روی کانی های رسی بخش Eسازند قم،میدان گازی سراجه قم
عباس دهکار
سهیلا اصلانی
4 13950219106382206 بررسی اثر نانو لوله های کربنی چند دیواره بر بهبود پاکسازی فضای حلقوی چاه های هیدرو کربنی
محمد سلیمانی
سعیده رعیت دوست
5 139502191018562208 مطالعه آزمایشگاهی روش نوین حفاری با لیزر ک انقلابی در صنعت حفاری واکتشاف
مهدی بیدار بخت
محسن قربانخانی
محمد رضا کاظمی اسفه
مهدی علی محمدی
6 139502191044132210 استفاده از تئوری انتروپی اطلاعات وروش تصمیم گیری بیزین ،در شناسایی پارامتر های مناسب برای ارزیابی وتفکیک رخساره های نفتی (میدان نفتی منصوری ،جنوب ایران )
حسین معماریان
7 13950219117182211 مطالعه تاثیر کانی های رسی بر ناهمسانگردی نفوذ پذیری سنگ های کربناته در یکی از مخازن جنوب غرب ایران
8 139502191136282212 ارزیابی ژئو شیمیائی سازند های سنگ منشاء در میدان نفتی کیلور کریم ،جنوب غرب ایران
هاشم صراف دخت

شماره 1 سال 1 پاییز - زمستان 1390

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139502291133352311 ارزیابی پتانسیل هیدرو کربن زائی سازند گدوان در میادین بینک ،گچساران ومارون با استفاده از روش های ژئو شیمیائی ومدل سازی حرارتی
نغمه مرتاضیان
2 139502291143252312 مقایسه نتایج سیستم های هوشمند وروابط تجربی در تخمین تراوائی :مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران
الهام عزیز ابادی فراهانی
عزت اله کاظم زاده
مجتبی رجبی
3 139503011151332321 بررسی ویزگی های مخزنی سازند سروک در میدان دالپری ، با مطالعات رسوب شناسی وارزیابی پترو فیزیکی
بیژن بیرانوند
علی اضغر عنایتی
4 13950301124532322 مطالعه بیو مارکری نفت مخزن اسماری ،میادین واقع در حاشیه شمال شر دزفول فرو افتاده
محمود معماریانی
علیرضا بنی اسد
5 139503011213462323 کاربرد هوش مصنوعی در تطبیق اطلاعات تاریخچه یکی از مخازن نفتی شکافدار
ناصر اخلاقی
ریاض خراط
صدیقه مهدوی
6 139503011227222324 بررسی ژئوشیمیایی میعانات گازی میدان پارس جنوبی در حوضه خلیج فارس ،ایران
محمود معماریانی
رویا خضر لو
هادی کرمانشاهی
7 139503011236212325 بهبود مدلسازی تخلخل ،توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات ،در میدان نفتی آزادگان
عطیه مظاهری طرئی
حسین معماریان
بهزاد تخم چی
بهزاد مشیری

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 15 رکورد)