• صفحه اصلی
  • مقایسه کارکرد شبکه های عصبی مرسوم برای برآورد تخلخل در یکی از میدانهای نفتی جنوب خاوری ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401011736507 بازدید : 184 صفحه: 62 - 81

نوع مقاله: پژوهشی