• صفحه اصلی
  • زیست چینه نگاری وریز رخساره ها سازند آسماری در حوضه زاگرس : تطابق زمانی ومحیطی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139501241128311950 بازدید : 1195 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی