مقاله


کد مقاله : 14000501274322

عنوان مقاله : طراحی مدل گروهی تخمین تراوایی مخزن هیدروکربوری با استفاده از نگاره¬هاي پتروفيزيكي بر اساس تفكيك ليتولوژيكي

نشریه شماره : 20 فصل پاییز - زمستان 1399

مشاهده شده : 46

فایل های مقاله : 1/52 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس سلحشور salahshor.a@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 احمد گائینی a.gaini@ahu.ac.ir استادیار دکترا
3 علیرضا شاهین a.shahin@sci.ui.ac.ir استادیار دکترا
4 مصیب کمری 4mosayyeb.kamari@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

تراوايي يا نفوذپذيري، یکی از خصوصیات مهم مخازن نفت و گاز است که پیش بینی آن دشوارمي¬باشد. در حل حاضر از مدل های تجربی و رگرسیوني برای پیش¬بینی نفوذپذیری استفاده مي شود كه شامل صرف زمان و هزينه¬هاي زياد مرتبط با اندازه¬گیری آزمایشگاهی است. در چند وقت اخیر، به دلیل قابلیت پیش¬بینی بهتر، از الگوریتم¬های یادگیری ماشین برای پیش¬بینی تراوايي استفاده شده است. در این مطالعه، مدل یادگیری ماشین گروهي جدیدي برای پیش¬بینی تراوايي در مخازن نفت و گاز معرفی شده است. در این روش ، داده¬های ورودي با استفاده از اطلاعات ليتولوژي لاگ¬ها برچسب¬گذاري شده و به تعدادي از دسته¬ها تفكيك مي¬شوند و هر دسته توسط الگوریتم یادگیری ماشین مدل سازی شد. برخلاف مطالعات قبلی که به صورت مستقل روي مدل ها كار مي¬كردند در اينجا ما ضمن طراحي يك مدل گروهي با استفاده از الگوريتم¬هاي ETR وDTR و GBR و داده¬هاي پتروفيزيكي، توانستيم صحت و دقت پيش¬بيني همچينين خطاي ميانگين مربعات را به طرز چشم¬گيري بهبود ببخشيم و تراوايي را با دقت 99.82 درصد پيش¬بيني كنيم. نتایج نشان داد که مدل¬های گروهي در بهبود دقت پیش¬بینی تراوايي در مقایسه با مدل¬های انفرادي تاثير فراواني دارند و همچنين تفكيك نمونه¬ها بر اساس اطلاعات ليتوژي دليلي بر بهينه نمودن تخمين تروايي نسبت به تحقيقات گذشته بود.